Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 106

1.

[Gene analysis in four inherited coagulation FⅫ deficiency pedigree].

Xie HX, Lv MY, Yang XL, Wang MS, Zhang Y, Zhu LQ, Jin YH, Yang LH.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Mar;34(3):200-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2013.03.004. Chinese.

2.

[Analysis of an hereditary coagulation factor XII deficiency in a consanguineous pedigree].

Zhang Y, Xie HX, Wang MS, Jin YH, Xie YS, Zheng FX.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2011 Dec;28(6):666-9. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2011.06.015. Chinese.

PMID:
22161101
3.

[Identification of a novel mutation of factor XII gene in a family with coagulation FXII deficiency].

Xie H, Lv M, Yang X, Zhu L, Yang L, Jin Y, Wang M.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Jun;30(3):313-7. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.03.014. Chinese.

PMID:
23744322
4.

[Identification of a novel heterozygous mutation in a pedigree with hereditary coagulation factor XII deficiency].

Yang L, Hao X, Wang Y, Xie H, Jin Y, Zhu L, Wang M.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015 Jun;32(3):343-7. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2015.03.009. Chinese.

PMID:
26037346
5.

[Analysis of a consanguineous pedigree featuring hereditary coagulation factor Ⅴ deficiency].

Xie YS, Zhang Y, Zhu LQ, Jin YH, Yang LH, Xie HX, Wang MS, Yang XL.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2013 Apr;30(2):161-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2013.04.008. Chinese.

PMID:
23568726
6.

[Analysis of phenotype and genotype in two Chinese pedigrees with hereditary protein C deficiency].

Cai XH, Zhou RF, Xie S, Wang WB, Dai J, Ding QL, Fang Y, Xie F, Wang XF, Wang HL.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2007 Mar;28(3):147-51. Chinese.

PMID:
17649704
7.

[Phenotype and genotype analysis for a consanguineous pedigree with combined coagulation factor VII and X deficiency].

Jin Y, Wang M, Wang Y, Yang X, Yang L, Xie Y, Xie H, Zhu L, Yu F.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2014 Feb;31(1):16-20. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2014.01.004. Chinese.

PMID:
24510554
8.

[Genetic analysis of a pedigree with hereditary coagulation factor Ⅶ deficiency].

Jin Y, Wang Y, Hao X, Yang L, Xie H, Zhu L, Yu F, Yang X, Wang M.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2015 Apr;32(2):222-5. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2015.02.015. Chinese.

PMID:
25863091
9.

Genetic analysis of a pedigree with combined factor XII and factor XI deficiency.

Ye X, Feng Y, Ding Q, Dai J, Wang X.

Blood Coagul Fibrinolysis. 2011 Mar;22(2):118-22. doi: 10.1097/MBC.0b013e3283433147.

PMID:
21192253
10.

A common C-->T polymorphism at nt 46 in the promoter region of coagulation factor XII is associated with decreased factor XII activity.

Endler G, Exner M, Mannhalter C, Meier S, Ruzicka K, Handler S, Panzer S, Wagner O, Quehenberger P.

Thromb Res. 2001 Feb 15;101(4):255-60.

PMID:
11248286
11.

[Genotype and phenotype analysis of congenital coagulator factor VII deficiency in four Chinese pedigrees].

Jiang MH, Wang ZY, Yu ZQ, Bai X, Cao LJ, Su J, Sun XH, Zhang W, Ruan CG.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Mar;32(3):147-52. Chinese.

12.

Identification and characterization of two novel mutations (Q421 K and R123P) in congenital factor XII deficiency.

Kanaji T, Kanaji S, Osaki K, Kuroiwa M, Sakaguchi M, Mihara K, Niho Y, Okamura T.

Thromb Haemost. 2001 Dec;86(6):1409-15.

PMID:
11776307
13.

[Molecular mechanisms of recurrent venous thrombosis in two pedigrees with type I antithrombin deficiency].

Xia Y, Ding QL, Xu GQ, Zhang LW, Dai J, Lu YL, Wang XF, Xi XD, Wang HL.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Dec;32(12):848-53. Chinese.

14.

[Gene analysis of a combined inherited factor VII and factor X deficiency pedigree].

Wang MS, Jin YH, Zheng FX, Xie HX, Xu PF, Niu ZZ.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Dec;32(12):854-7. Chinese.

15.

[Molecular analysis of two pedigrees with inherited coagulation factor VII deficiency].

Liang WL, Wei HY, Lin FQ, Zhou JL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2012 Nov;50(11):817-20. Chinese.

PMID:
23302610
16.

Molecular genetic analysis of Korean patients with coagulation factor XII deficiency.

Kwon MJ, Kim HJ, Lee KO, Jung CW, Kim SH.

Blood Coagul Fibrinolysis. 2010 Jun;21(4):308-12. doi: 10.1097/MBC.0b013e32833449df.

PMID:
20386432
17.

Novel deleterious mutation in the F12 gene in a Korean family with severe coagulation factor XII deficiency.

Kim HJ, Kim HJ, Kwon EH, Lee KO, Park IA, Kim SH.

Blood Coagul Fibrinolysis. 2010 Oct;21(7):683-6. doi: 10.1097/MBC.0b013e32833e429c.

PMID:
20729721
18.

Identification of three F5 gene mutations associated with inherited coagulation factor V deficiency in two Chinese pedigrees.

Fu QH, Zhou RF, Liu LG, Wang WB, Wu WM, Ding QL, Hu YQ, Wang XF, Wang ZY, Wang HL.

Haemophilia. 2004 May;10(3):264-70.

PMID:
15086325
19.

[Clinical and genetic analysis of 8 Chinese pedigrees with inherited dysfibrinogenemia].

Jiang M, Wang X, Shu K, Jiang W, Huang Y, Lin Y, Li S, Hu Y.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2014 Apr;31(2):134-9. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2014.02.002. Chinese.

PMID:
24711018
20.

Factor XII Tenri, a novel cross-reacting material negative factor XII deficiency, occurs through a proteasome-mediated degradation.

Kondo S, Tokunaga F, Kawano S, Oono Y, Kumagai S, Koide T.

Blood. 1999 Jun 15;93(12):4300-8.

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk