Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 109

1.

[Analysis of advanced schistosomiasis situation in Hubei Province, 2004-2011].

Zhou XR, Huang SS, Gong XG, Yang JJ, Wang J, Cen LP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):735, 738. Chinese.

PMID:
23593862
2.

[Investigation on current status of advanced schistosomiasis in Sichuan Province, 2010].

Zhang Y, Zhang XD, Zhong B, Qiu DC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):264-7, 278. Chinese.

PMID:
23012946
3.

[Performance of detection and treatment in schistosomiasis in Hubei Province, 2011].

Pi WL, Tan XD, Di J, Deng Y, Jiang BJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):405-7. Chinese.

PMID:
24358753
4.

[Current status of advanced schistosomiasis in Deyang City, Sichuan Province].

Ma Y, Sun SB, Jiang J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):380, 385. Chinese.

PMID:
22164846
5.

[Surveillance of schistosomiasis in Hubei Province in 2010].

Su ZM, He H, Tu ZW, Fan HP, Mao GX, Cao MM, Gao H.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):438-40. Chinese.

PMID:
22164861
6.

[Evaluation on effect of treatment and assistance to advanced schistosomiasis patients in Hunan Province from 2004 to 2013].

Li SM, Zhao ZY, Peng ZZ, Wang ZH, Li Y, Guo FY, Ren GH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):362-6. Chinese.

PMID:
25464519
7.

[Investigation on advanced schistosomiasis cases in Mianyang].

Shi YH, Liu CD.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Dec 30;30(6):474-6, 479. Chinese.

PMID:
23484261
8.

[Analysis of epidemiological characteristics of advanced schistosomiasis in Hu-nan province, 2012].

Liu ZC, Xiao SY, Zhou J, Yu XL, Hu BJ, Zhu JH, Li YS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Apr;26(2):148-52. Chinese.

PMID:
25051826
9.

[Recent investigation and treatment of 1 060 advanced schistosomiasis cases in Zhejiang Province].

Zhang JF, Wen LY, Zhu MD, Yan XL, Chen W, Li L, Lin LJ, Yu LL.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2010 Jun 30;28(3):214-7. Chinese.

PMID:
20806508
10.

[Study on the geographic information system databases regarding the control of schistosomiasis in Zhongxiang, Hubei province, China].

Niu AO, Liu SY, Li T, Deng WW, Wei XW.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2005 Nov;26(11):871-3. Chinese.

PMID:
16676608
11.

[Spatial analysis of distribution of schistosomiasis in Anhui Province].

Gao FH, Zhang SQ, Wang TP, Yu BB, He JC, Zhang GH, Wang H.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):125-7. Chinese.

PMID:
22164607
12.

[Investigation on current situation of advanced schistosomiasis in Tongcheng City, Anhui Province].

Jiang LZ, Xu H, Wei Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):239, 241. Chinese.

PMID:
22799181
13.

[Effect of comprehensive control of schistosomiasis in Yangxin County, Hubei Province].

Wang YQ, Liang XY, Yuan XB, Liang XF, Hu QQ, Ke CG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):237-8. Chinese.

PMID:
22799180
14.

[Investigation on behavior of schistosomiasis patients in Jiangling County].

Zhang HM, Liu X, Liu J, Li SZ, Tang L, Peng XW, Wang JS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):418, 434. Chinese.

PMID:
22164855
15.

[Surveillance of endemic situation of schistosomiasis in a national surveillance site in Jiangling County from 2005 to 2011].

Liu X, Liu J, Li X, Chen M, Dong LC, Ma N, Cui CX, Wen XH, Xie XP, Zhang HM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Jun;25(3):299-301, 311. Chinese.

PMID:
24024455
16.

[IHA detection results of outpatients in schistosomiasis clinic, 2005-2014].

Luo W, Xiao Y, Zhou XW, Wang J, Gao YP, Chen J, Mei LY, Luo ZM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2016 Feb;28(1):92-3, 96. Chinese.

PMID:
27356417
17.

[Advanced schistosomiasis chemotherapy and assistance in Xinjian County, 2005-2009].

Mao YH, Hu WC, Tu J, Chen FJ, Wan RF, Ning A, Zhang B, Chen Z, Li M, Zhang BY, Zou JX, Deng Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):203-4, 211. Chinese.

PMID:
22799170
18.

[Investigation on newly advanced schistosomiasis patients in schistosomiasis transmission-interrupted areas].

Fang YM, Tang YN, Wang YB, Ding WX.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Aug;24(4):419, 434. Chinese.

PMID:
23236788
19.

[Investigation on satisfaction of replacement of bovine with machine for schistosomiasis control of residents in Jiangling County, Hubei Province].

Shang DG, Wang Q, Zhang MH, Li SZ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):691-3. Chinese.

PMID:
23593844
20.

[Investigation on current status of advanced schistosomiasis in Shanggao County].

Tao WM, Mao YH, Hu F, Ning A.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):693-4. Chinese.

PMID:
25856905
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk