Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 117

2.

Study of local three-dimensional conformal radiotherapy combined with transcatheter arterial chemoembolization for patients with stage III hepatocellular carcinoma.

Li B, Yu J, Wang L, Li C, Zhou T, Zhai L, Xing L.

Am J Clin Oncol. 2003 Aug;26(4):e92-9.

PMID:
12902905
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Three-dimensional conformal radiotherapy combined with transcatheter arterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma].

Zhou ZH, Liu LM, Cheng WW, Meng ZQ, Lin JH, Chen Z, Zhang XJ, Jiang GL.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2006 Mar;28(3):222-6. Chinese.

PMID:
16875612
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

Combined therapy of transcatheter arterial chemoembolisation and three-dimensional conformal radiotherapy for hepatocellular carcinoma.

Zhou ZH, Liu LM, Chen WW, Men ZQ, Lin JH, Chen Z, Zhang XJ, Jiang GL.

Br J Radiol. 2007 Mar;80(951):194-201. Epub 2006 Oct 12.

PMID:
17038412
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

Local radiotherapy with or without transcatheter arterial chemoembolization for patients with unresectable hepatocellular carcinoma.

Cheng JC, Chuang VP, Cheng SH, Huang AT, Lin YM, Cheng TI, Yang PS, You DL, Jian JJ, Tsai SY, Sung JL, Horng CF.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000 May 1;47(2):435-42.

PMID:
10802371
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Three-dimensional conformal radiotherapy combined with transcatheter arterial chemoembolization for massive primary liver cancer].

Sun HW, Chen LH, Wei CJ, Zheng XK, Li QS, Guan J.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 Jun;29(6):1133-6. Chinese.

PMID:
19726341
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
8.

Three-dimensional conformal radiation therapy for unresectable hepatocellular carcinoma patients who had failed with or were unsuited for transcatheter arterial chemoembolization.

Liu MT, Li SH, Chu TC, Hsieh CY, Wang AY, Chang TH, Pi CP, Huang CC, Lin JP.

Jpn J Clin Oncol. 2004 Sep;34(9):532-9.

PMID:
15466827
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
9.
10.

Clinical results of 3-dimensional conformal radiotherapy combined with transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma in the cirrhotic patients.

Seong J, Park HC, Han KH, Chon CY, Chu SS, Kim GE, Suh CO.

Hepatol Res. 2003 Sep;27(1):30-35.

PMID:
12957204
[PubMed - as supplied by publisher]
11.
12.

Early three-dimensional conformal radiotherapy for patients with unresectable hepatocellular carcinoma after incomplete transcatheter arterial chemoembolization: a prospective evaluation of efficacy and toxicity.

Oh D, Lim do H, Park HC, Paik SW, Koh KC, Lee JH, Choi MS, Yoo BC, Lim HK, Lee WJ, Rhim H, Shin SW, Park KB.

Am J Clin Oncol. 2010 Aug;33(4):370-5. doi: 10.1097/COC.0b013e3181b0c298.

PMID:
20142728
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[High intensity focused ultrasound therapy combined with transcatheter arterial chemoembolization for advanced hepatocellular carcinoma].

Jin CB, Wu F, Wang ZB, Chen WZ, Zhu H.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2003 Jul;25(4):401-3. Chinese.

PMID:
12921577
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

High-intensity focused ultrasound combined with transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma: long-term follow-up and clinical analysis.

Jin C, Zhu H, Wang Z, Wu F, Chen W, Li K, Su H, Zhou K, Gong W.

Eur J Radiol. 2011 Dec;80(3):662-9. doi: 10.1016/j.ejrad.2010.08.042. Epub 2010 Sep 22.

PMID:
20864286
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Clinical effect of transcatheter arterial chemoembolization combined with high intensity focused ultrasound ablation in treatment of large hepatocellular carcinoma].

Li CX, Wu PH, Fan WJ, Huang JH, Zhang FJ, Zhang L, Gu YK, Zhao M, Gao F, Jiao DC.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009 Mar 24;89(11):754-7. Chinese.

PMID:
19595104
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Therapeutic effects and prognostic factors in high-intensity focused ultrasound combined with chemoembolisation for larger hepatocellular carcinoma.

Li C, Zhang W, Zhang R, Zhang L, Wu P, Zhang F.

Eur J Cancer. 2010 Sep;46(13):2513-21. doi: 10.1016/j.ejca.2010.06.015. Epub 2010 Jul 19.

PMID:
20663659
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

Unresectable hepatocellular carcinoma treated with radiotherapy and/or chemoembolization.

Chia-Hsien Cheng J, Chuang VP, Cheng SH, Lin YM, Cheng TI, Yang PS, Jian JJ, You DL, Horng CF, Huang AT.

Int J Cancer. 2001 Aug 20;96(4):243-52.

PMID:
11474499
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

Radiation-induced liver disease after three-dimensional conformal radiotherapy for patients with hepatocellular carcinoma: dosimetric analysis and implication.

Cheng JC, Wu JK, Huang CM, Liu HS, Huang DY, Cheng SH, Tsai SY, Jian JJ, Lin YM, Cheng TI, Horng CF, Huang AT.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002 Sep 1;54(1):156-62.

PMID:
12182986
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Transcatheter arterial chemoembolization therapy for patients with hepatocellular carcinoma: a case-controlled study.

Biselli M, Andreone P, Gramenzi A, Trevisani F, Cursaro C, Rossi C, Ricca Rosellini S, Cammà C, Lorenzini S, Stefanini GF, Gasbarrini G, Bernardi M.

Clin Gastroenterol Hepatol. 2005 Sep;3(9):918-25.

PMID:
16234031
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Combined transcatheter arterial chemoembolization and local radiotherapy of unresectable hepatocellular carcinoma.

Seong J, Keum KC, Han KH, Lee DY, Lee JT, Chon CY, Moon YM, Suh CO, Kim GE.

Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1999 Jan 15;43(2):393-7.

PMID:
10030267
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk