Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 101

1.

[Preparation and activity analysis of mouse anti human platelet CD36 monoclonal antibody].

Chen LF, Zhang J, Yang JH, Luo YY, Zhuang Y, Li H, Feng Q, Wang DQ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Feb;21(1):209-13. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.01.042. Chinese.

PMID:
23484721
2.

[Preparation and characterization of a monoclonal antibody against human c-Kit].

Liu HC, Mao CM, Su XY, Ruan Z, Ding QL, Wang XF, Wang HL, Xi XD.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Jul;25(7):619-22. Chinese.

PMID:
19737481
3.

[Cloning, expression, and antibody preparation of nestin with immunohistochemical analysis].

Chen XL, Liu Y, Xiao XL, Zhang J, Lü HX, Zhang PB, Liu JX, Zhao JJ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Feb;26(2):196-200. Chinese.

4.
5.

Cloning of the cDNA encoding human platelet CD36: comparison to PCR amplified fragments of monocyte, endothelial and HEL cells.

Wyler B, Daviet L, Bortkiewicz H, Bordet JC, McGregor JL.

Thromb Haemost. 1993 Sep 1;70(3):500-5.

PMID:
7505064
6.
7.

[Construction and expression of prokaryotic vector encoding extracellular region of murine B7-DC].

Fan Y, Jiang WZ, Zhang YL, Wen JJ, Hao WL, Qian M.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Mar;24(3):225-7. Chinese.

PMID:
18328179
8.

[Construction and expression of human stathmin gene eukaryotic expression vector and its effect on esophageal cancer cells].

Wang F, Wang LX, Wang RL, Fan QX, Zhao PR.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2008 Mar;30(3):179-83. Chinese.

PMID:
18756931
9.

[Construction expression and biologic activity of recombinant human sCR1 eucaryotic cell].

Wang GL, Gong CC, Wang WL, Zhang CY, Liu YL, He PX, Zheng SN, Chen XL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 May;24(5):453-6. Chinese.

PMID:
18466700
10.

Construction and expression of single-chain antibody derived from a new clone of monoclonal antibody against human CD14 in CHO cells.

Tang YM, Ning BT, Cao J, Shen HQ, Qian BQ.

Immunopharmacol Immunotoxicol. 2007;29(3-4):375-86.

PMID:
18075851
11.

[Construction of the expression vector pET32a/His MBL-CLR and its expression in E.coli].

Cai XM, Zuo DM, Zhao N, Zhang LY, Chen ZL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2007 Jan;23(1):25-7, 31. Chinese.

PMID:
17210100
12.

[Construction and identification of human PRMT1 gene eukaryotic vector].

Li CY, Sun QZ, Yang XD, Zhong B, Han Y, Lv SM.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Apr;28(4):384-7. Chinese.

PMID:
22482410
13.

[Cloning of human beta-microglobulin gene and its high expression in Escherichia coli].

He XH, Xu LH, Liu Y, Zeng YY.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2004 Jan;20(1):99-103. Chinese.

PMID:
16108498
14.

[Cloning and prokaryotic expression of human secreted IL-16 gene].

Si CP, Li SL, Fu J, Li CX, Li ZH, Song ZG.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Dec;28(12):1237-41. Chinese.

PMID:
23232511
15.

[Construction and expression analysis of recombinant vector pcDNA3.1+-HIF-1alpha].

Fu RB, Wu PS, Dai TY, Lai WY, Qiu J.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Nov;23(11):1134-6. Chinese.

PMID:
14625170
16.

[Fusion expression and affinity purification of a human novel gene tsbp in eukaryotic cells].

Su WH, Zhang J, Zhang LY, Zong ZH, Zhang Z, Yu BZ.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2006 Sep;22(5):553-6. Chinese.

PMID:
16948892
17.

[Construction and prokaryotic expression of a recombinant immunotoxin fused with mouse interleukin 18 and truncated Pseudomonas exotoxin].

Li H, Li MY, Jiang ZH, Lü ML, Zhang L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2004 Nov;35(6):753-6. Chinese.

PMID:
15573745
18.

[Construction of the expression vector PcDNA4/His C-MBL and its expression in Chinese-hamster ovary cells].

Bai ZJ, Zhang LY, Lin ZX, Lu X, Chen ZL.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Aug;24(8):859-63. Chinese.

19.

[Cloning and prokaryotic expression of the gene encoding PGRP domain of mouse long peptidoglycan recognition protein].

He Z, Zuo DM, Chen ZL.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2006 Apr;26(4):472-5. Chinese.

20.

[Cloning of the intact encoding gene of human DC-SIGN and prokaryotic expression of its extracellular region].

Liu Y, Zuo DM, Lu X, Zhang LY, Chen ZL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 May;25(5):396-8. Chinese.

PMID:
19426593
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk