Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 218

Related Citations for PubMed (Select 23484719)

1.

[Construction of lentiviral vector for mouse CXC chemokine receptor 4 gene and its expression in eukaryotic cells].

Li M, Chen W, An XJ, Cao JH, Fan CH, Yin LY, Zhang CX, Sun HM.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 Feb;21(1):198-202. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2013.01.040. Chinese.

PMID:
23484719
2.

[Construction of lentiviral vector for truncated mouse fibroblast growth factor receptor-1 gene and its expression in eukaryotic cells].

Chen W, Chen C, Zhang HX, Yan ZL, Cheng H, Zeng LY, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Feb;20(1):168-72. Chinese.

PMID:
22391190
3.

[Effect of CXCR4 gene overexpression mediated by lentiviral vector on the biological characteristics of mesenchymal stem cells].

Chen W, Li M, Yan ZL, Chen H, Pan B, Zeng LY, Li ZY, Xu KL.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2013 May;34(5):440-4. doi: 10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2013.05.014. Chinese.

4.

[Construction of lentiviral vector carrying mouse RORγt and expression of RORγt in 293FT cells].

Chen C, Zhang HX, Zeng LY, Zhang Y, Zhang JJ, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Dec;18(6):1600-3. Chinese.

PMID:
21176378
5.

[Construction of a lentiviral vector containing human NESG1 gene and its expression in 293FT cells].

Liu Z, Zhen Y, Yu XL, Jiang QP, Long J, Fang WY.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2011 Jan;31(1):65-8. Chinese.

6.

[Establishment of mouse mesenchymal stem cells overexpressing CXCR4 gene and evaluation of their functions].

Chen W, Li M, Su GZ, Cao J, Sang W, Zhao K, Wu QY, Zhu F, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Oct;22(5):1391-5. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.05.040. Chinese.

PMID:
25338595
7.

[Construction of lentiviral vector containing Homo sapiens forkhead box C2 gene and its expression in bone marrow mesenchymal stem cells of rabbits].

You W, Wang K, Duan D, Wang C, Fan L, Liu R.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2013 May;27(5):535-40. Chinese.

PMID:
23879088
8.

[Construction of lentiviral vector carrying human VE-cadherin gene and expression of VE-cadherin in leukemic cell line Sup-B15].

Zhang HX, Chen C, Zeng LY, Yan ZL, Li ZY, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Jun;19(3):574-7. Chinese.

PMID:
21729525
9.

[Construction of rat CXCR4 gene lentiviral RNA interference vector and its expression in mesenchymal stem cells].

Chen D, Zhang Z, Wu X, Zhang Y.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2009 Feb;25(2):299-305. Chinese.

PMID:
19459339
10.

[Construction of rat bdnf gene lentiviral vector and its expression in mesenchymal stem cells].

Huang DY, Zhang ZJ, Chen BL, Wu XL, Wang N, Zhang YD.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2007 Mar;23(2):235-40. Chinese.

PMID:
17460894
11.

Sustaining expression of B domain-deleted human factor VIII mediated by using lentiviral vectors in NOD/SCID mouse.

Li YJ, Chen C, Zeng LY, Cao J, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Jun;20(3):658-63.

PMID:
22739177
12.

[Construction of a recombinant lentiviral vector of p38 MAPK and establishment of a human prostatic carcinoma cell line stably expressing p38 MAPK].

Jing YM, Luo J, Zhang YL, Chen SS, Wan P, Yan RH, Wang HC, Chen BH, Tan WL, Li HW.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Mar;32(3):317-21. Chinese.

13.

[Construction and identification of lentiviral vector containing human ILK-shRNA and mda7 gene].

Yang YP, Ding Y, Wang JR, Zeng LH, Lin HX, Zhu YL, Wu HW, Wang RY, Zhang JM, Ying RB.

Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014 Mar;43(2):193-9. Chinese.

PMID:
24782377
14.

[Transduction of recombinant marrow stem cells using lentiviral vector and adenoviral vector: a comparative study].

Ma XS, Jiang JY, Lü FZ, Ma X, Li XK, Huang HY.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2006 Dec 19;86(47):3340-4. Chinese.

PMID:
17313830
15.

[Construction and identification of a recombinant lentivirus vector of latent membrane protein 1].

Chen XY, Zhang G, Liu F, Li HL, Fang WY, Jiang QP, Zhao T.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 May;29(5):837-40. Chinese.

16.

[Construction of inducible lentiviral vector containing human Notch1 and EGFP gene and its expression in PC12 cells].

Liu YM, Duan P, Huang CT, Li B, Han XF, Xu Y, Yan WH, Xing Y.

Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2013 May;29(3):232-7. Chinese.

PMID:
23940956
17.

[Construction and expression of human stathmin gene eukaryotic expression vector and its effect on esophageal cancer cells].

Wang F, Wang LX, Wang RL, Fan QX, Zhao PR.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2008 Mar;30(3):179-83. Chinese.

PMID:
18756931
18.

[Construction and expression of pir-b gene lentiviral vector].

Luo Y, Wang XC, Zou P.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2009 Aug;17(4):944-8. Chinese.

PMID:
19698234
19.

Construction and characterization of a PDCD5 recombinant lentivirus vector and its expression in tumor cells.

Wang S, Zeng X, Liu Y, Liang C, Zhang H, Liu C, Du W, Zhang Z.

Oncol Rep. 2012 Jul;28(1):91-8. doi: 10.3892/or.2012.1756. Epub 2012 Apr 3.

PMID:
22484667
20.

[Study on transduction of IL-24 gene in human bone marrow mesenchymal stem cells by lentiviral vector].

Qi Q, Zhou Q, Li Y, Li W, Chen F, Qin J.

Zhongguo Fei Ai Za Zhi. 2013 Jan;16(1):7-11. doi: 10.3779/j.issn.1009-3419.2013.01.02. Chinese.

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk