Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 158

Similar articles for PubMed (Select 23484281)

1.

[Epidemiological analysis of imported malaria in Henan Province in 2011].

Chen WQ, Su YP, Deng Y, Zhang HW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Oct 30;30(5):387-90. Chinese.

PMID:
23484281
2.

[Imported falciparum malaria situation in Henan Province during 2005-2009].

Zhang HW, Su YP, Zhao XD, Yan QY, Liu Y, Chen JS.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2010 Dec 30;28(6):476-7. Chinese.

PMID:
21500541
3.

[Analysis of overseas imported malaria situation and implication for control in Jiangsu Province, PR China].

Liu YB, Cao J, Zhou HY, Wang WM, Cao YY, Gao Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):44-7. Chinese.

PMID:
23687811
4.

[Epidemiological analysis of malaria prevalence in Jiangsu Province in 2010].

Zhou HY, Wang WM, Liu YH, Cao J, Gao Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):322-5. Chinese.

PMID:
23012959
5.

[Malaria situation in Henan Province in 2013].

Yang CY, Lu DL, Zhou RM, Liu Y, Zhang HW, Zhao YL.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2014 Oct;32(5):370-2. Chinese.

PMID:
25726602
6.

[Epidemiological analysis of malaria prevalence in Jiangsu Province in 2011].

Zhou HY, Cao J, Wang WM, Liu YB, Cao YY, Gao Q.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):31-5. Chinese.

PMID:
23687808
7.

[Current malaria situation in the Republic of Kazakhstan].

Bismil'din FB, Shapieva ZhZh, Anpilova EN.

Med Parazitol (Mosk). 2001 Jan-Mar;(1):24-33. Russian.

PMID:
11548308
8.

Malaria surveillance--United States, 2009.

Mali S, Tan KR, Arguin PM; Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health; Centers for Disease Control and Prevention.

MMWR Surveill Summ. 2011 Apr 22;60(3):1-15.

9.

[Establishment of malaria early warning system in Jiangsu Province II application of digital earth system in malaria epidemic management and surveillance].

Wang WM, Zhou HY, Liu YB, Li JL, Cao YY, Cao J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Apr;25(2):172-6. Chinese.

PMID:
23894839
10.

[Epidemiological analysis of malaria epidemic situation in Guangdong Province, 2011].

Pan B, Ruan CW, Lin RX, Pei FQ, Zhang QM.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):40-3. Chinese.

PMID:
23687810
11.

Malaria in overseas labourers returning to China: an analysis of imported malaria in Jiangsu Province, 2001-2011.

Liu Y, Hsiang MS, Zhou H, Wang W, Cao Y, Gosling RD, Cao J, Gao Q.

Malar J. 2014 Jan 25;13:29. doi: 10.1186/1475-2875-13-29.

12.

[Malaria situation in the People's Republic of China in 2002].

Sheng HF, Zhou SS, Gu ZC, Zheng X.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2003;21(4):193-6. Chinese.

PMID:
14628361
13.

[Malaria situation in the People's Republic of China in 2011].

Xia ZG, Yang MN, Zhou SS.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2012 Dec 30;30(6):419-22. Chinese.

PMID:
23484249
14.

Malaria surveillance--United States, 2010.

Mali S, Kachur SP, Arguin PM; Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health; Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

MMWR Surveill Summ. 2012 Mar 2;61(2):1-17.

15.

[Analysis of malaria epidemiological characteristics in Henan Province from 2005 to 2013].

Liu Y, Zhou RM, Qian D, Yang CY, Zhang HW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2014 Dec;32(6):419-22. Chinese.

PMID:
25902669
16.

[Epidemiological analysis of imported malaria prevalence in Luoyang City from 2010 to 2013].

Li YX, Tian LG, Shen XJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Aug;26(4):391-3. Chinese.

PMID:
25434136
17.

Malaria surveillance - United States, 2008.

Mali S, Steele S, Slutsker L, Arguin PM; Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

MMWR Surveill Summ. 2010 Jun 25;59(7):1-15. Erratum in: MMWR Surveill Summ. 2010 Jul 30;59(29):914.

18.

[Current malaria situation in Turkmenistan].

Amangel'diev KA.

Med Parazitol (Mosk). 2001 Jan-Mar;(1):37-9. Russian.

PMID:
11548312
19.

[Current malaria situation in the Republic of Uzbekistan].

Razakov ShA, Shakhgunova GSh.

Med Parazitol (Mosk). 2001 Jan-Mar;(1):39-41. Russian.

PMID:
11548313
20.

Malaria surveillance--United States, 2011.

Cullen KA, Arguin PM; Division of Parasitic Diseases and Malaria, Center for Global Health, Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

MMWR Surveill Summ. 2013 Nov 1;62(5):1-17.

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk