Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 230

1.

Phylogenetic analysis of Enterovirus 71 circulating in Beijing, China from 2007 to 2009.

Zhu J, Luo Z, Wang J, Xu Z, Chen H, Fan D, Gao N, Ping G, Zhou Z, Zhang Y, An J.

PLoS One. 2013;8(2):e56318. doi: 10.1371/journal.pone.0056318. Epub 2013 Feb 13.

PMID:
23418551
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
2.

Molecular epidemiology of human enterovirus 71 strains in the Nanchang region of China in 2011.

Zhou X, Fan G, Xia W, He F, Hu M, Ni X, Zhang Y, Chen H.

Jpn J Infect Dis. 2013;66(2):149-50.

PMID:
23514913
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
3.

[Detection of enterovirus 71 and coxsackievirus A16 from children with hand, foot and mouth disease in Shanghai, 2002].

Yang ZH, Zhu QR, Li XZ, Wang XH, Wang JS, Hu JY, Tang W, Cui AL.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2005 Sep;43(9):648-52. Chinese.

PMID:
16191294
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Genetic characteristics of enterovirus 71 VP1 and epidemiology of hand-foot-mouth disease in Xinxiang in 2011].

Ma JM, Wei HY, Yu HJ, Li K, Huang XY.

Bing Du Xue Bao. 2012 Nov;28(6):675-80. Chinese.

PMID:
23367569
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Study on the etiology of hand-foot-mouth disease outbreaks in Beijing in 2007].

Li RQ, Chen LJ, Zhang HR, Wang YM, He X.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Aug;30(8):784-7. Chinese.

PMID:
20193198
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

Epidemic characteristics of hand, foot, and mouth disease in Shanghai from 2009 to 2010: Enterovirus 71 subgenotype C4 as the primary causative agent and a high incidence of mixed infections with coxsackievirus A16.

Yan XF, Gao S, Xia JF, Ye R, Yu H, Long JE.

Scand J Infect Dis. 2012 Apr;44(4):297-305. doi: 10.3109/00365548.2011.634433. Epub 2011 Dec 18.

PMID:
22176514
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.
8.

[Epidemiology and etiology of hand-foot-and-mouth disease in Shanghai, 2009].

Teng Z, Tan XJ, Shao JJ, Zhang Y, Kuang XZ, Zhang X, Xu WB.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):437-42. Chinese.

PMID:
21344746
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

Detection of human enterovirus 71 and Coxsackievirus A16 in an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Henan Province, China in 2009.

Fan X, Jiang J, Liu Y, Huang X, Wang P, Liu L, Wang J, Chen W, Wu W, Xu B.

Virus Genes. 2013 Feb;46(1):1-9. doi: 10.1007/s11262-012-0814-x. Epub 2012 Oct 19.

PMID:
23080402
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Etiology surveillance of hand-foot-mouth disease in Henan province between 2008 and 2011].

Huang XY, Kang K, Xu YL, Wei HY, Li XL, Ma H, You AG, Chen HM, Xu BL.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2012 Oct;46(10):883-7. Chinese.

PMID:
23363860
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Etiology of hand-foot-and-mouth disease and genetic characteristics of Coxsackievirus A16 in Beijing, 2009].

Qu M, Li J, Jia L, Tan XJ, Gao ZY, Yan HQ, Guo J, Li XT, Li XY, Wang QY, Xu WB, Huang F.

Bing Du Xue Bao. 2010 Nov;26(6):432-6. Chinese.

PMID:
21344745
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Characterization of full-length enterovirus 71 strains from severe and mild disease patients in northeastern China.

Wang X, Zhu C, Bao W, Zhao K, Niu J, Yu XF, Zhang W.

PLoS One. 2012;7(3):e32405. doi: 10.1371/journal.pone.0032405. Epub 2012 Mar 29.

PMID:
22479324
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
13.

Epidemiological and etiological characteristics of hand, foot, and mouth disease in Ningbo, China, 2008-2011.

Ni H, Yi B, Yin J, Fang T, He T, Du Y, Wang J, Zhang H, Xie L, Ding Y, Gu W, Zhang S, Han Y, Dong H, Su T, Xu G, Cao G.

J Clin Virol. 2012 Aug;54(4):342-8. doi: 10.1016/j.jcv.2012.04.021. Epub 2012 May 30.

PMID:
22652041
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Analysis on the epidemiological and genetic characteristics of enterovirus type 71 and Coxsackie A16 virus infection in Jiangsu, China].

Pan H, Zhu YF, Qi X, Zhang YJ, Li L, Deng F, Wu B, Wang SJ, Zhu FC, Wang H.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2009 Apr;30(4):339-43. Chinese.

PMID:
19731523
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Comparing Enterovirus 71 with Coxsackievirus A16 by analyzing nucleotide sequences and antigenicity of recombinant proteins of VP1s and VP4s.

Li Y, Zhu R, Qian Y, Deng J, Sun Y, Liu L, Wang F, Zhao L.

BMC Microbiol. 2011 Nov 3;11:246. doi: 10.1186/1471-2180-11-246.

PMID:
22050722
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
16.

Emergence of enterovirus 71 "double-recombinant" strains belonging to a novel genotype D originating from southern China: first evidence for combination of intratypic and intertypic recombination events in EV71.

Yip CC, Lau SK, Zhou B, Zhang MX, Tsoi HW, Chan KH, Chen XC, Woo PC, Yuen KY.

Arch Virol. 2010 Sep;155(9):1413-24. doi: 10.1007/s00705-010-0722-0. Epub 2010 Jun 13.

PMID:
20549263
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

An enterovirus 71 epidemic in Guangdong Province of China, 2008: epidemiological, clinical, and virogenic manifestations.

Sun LM, Zheng HY, Zheng HZ, Guo X, He JF, Guan DW, Kang M, Liu Z, Ke CW, Li JS, Liu L, Guo RN, Yoshida H, Lin JY.

Jpn J Infect Dis. 2011;64(1):13-8.

PMID:
21266750
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
18.

Characterization of an outbreak of hand, foot, and mouth disease in Nanchang, China in 2010.

Liu MY, Liu W, Luo J, Liu Y, Zhu Y, Berman H, Wu J.

PLoS One. 2011;6(9):e25287. doi: 10.1371/journal.pone.0025287. Epub 2011 Sep 28.

PMID:
21980416
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free PMC Article
19.

[A pathogen analysis within 174 cases of hand-foot-mouth disease in the summer of 2009].

Fu J, Cui XD, Sun CR, Wang TY.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2011 Oct;25(5):377-80. Chinese.

PMID:
22338230
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Evidences for intertypic and intratypic recombinant events in EV71 of hand, foot and mouth disease during an epidemic in Hubei Province, China, 2011.

Li J, Huo X, Dai Y, Yang Z, Lei Y, Jiang Y, Li G, Zhan J, Zhan F.

Virus Res. 2012 Oct;169(1):195-202. doi: 10.1016/j.virusres.2012.07.028. Epub 2012 Aug 23.

PMID:
22922556
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk