Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 168

1.

[Acupoint catgut-embedding therapy: superiorities and principles of application].

Zhang XP, Jia CS, Wang JL, Shi J, Zhang X, Li XF, Xu XK, Qin L, Zhang ML, Kang SG, Duan XD.

Zhongguo Zhen Jiu. 2012 Oct;32(10):947-51. Chinese.

PMID:
23259283
2.

[Basic rules and characteristics of acupoint application therapy based upon data mining].

Zhang X, Zhang XP, Jia CS, Wang JL, Xu J, Qin L, Xu XK, Zhang ML, Kang SG, Duan XD, Liu BB, Cai CY.

Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Oct;37(5):416-21. Chinese.

PMID:
23342785
3.

[Effect of acupoint catgut embedding on TNF-alpha and insulin resistance in simple obesity patients].

Chen F, Wu S, Zhang Y.

Zhen Ci Yan Jiu. 2007 Feb;32(1):49-52. Chinese.

PMID:
17580441
4.
5.
6.

[Clinical randomized controlled trials of acupoint catgut-embedding for simple obesity: a meta-analysis].

Liao JQ, Song X, Chen Y, Liang LC, Wang SX.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Jun;34(6):621-6. Review. Chinese.

PMID:
25112111
7.

[Observation on therapeutic effect of acupoint catgut embedding therapy on premenstrual syndrome].

Liu XY, Han N.

Zhongguo Zhen Jiu. 2006 Apr;26(4):265-6. Chinese.

PMID:
16642613
8.

[Treatment of hypomenorrhea by acupoint catgut embedding].

Jin HF, Jin YB.

Zhongguo Zhen Jiu. 2008 Dec;28(12):891-3. Chinese.

PMID:
19127916
9.

[Observation on therapeutic effect of scalp-acupoint catgut embedding for 33 cases of insomnia patients].

Yao HF, Zhang HF, Chen XL.

Zhen Ci Yan Jiu. 2012 Oct;37(5):394-7. Chinese.

PMID:
23342780
10.
11.

[Clinical research of chronic pelvic cavity pain syndrome treated with acupoint catgut embedding therapy].

Ma Y, Li X, Li F, Yu W, Wang Z.

Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Jun;35(6):561-6. Chinese.

PMID:
26480553
12.

[Efficacy observation on chronic pelvic pain syndrome of damp-heat stagnation pattern treated with acupoint catgut embedding therapy].

Ma Y, Wang ZL, Sun ZX, Men B, Shen BQ.

Zhongguo Zhen Jiu. 2014 Apr;34(4):351-4. Chinese.

PMID:
24946635
13.

[Clinical observation on acupoint catgut embedding therapy for treatment of ulcerative colitis].

Li HJ, Li GP, Li HY.

Zhongguo Zhen Jiu. 2006 Apr;26(4):261-3. Chinese.

PMID:
16642612
14.

[Clinical observation on acupoint catgut embedding for treatment of non-alcoholic steatohepatitis].

Liu XD, Wang M, Li YZ.

Zhongguo Zhen Jiu. 2010 Aug;30(8):637-41. Chinese.

PMID:
20942279
15.
16.

[Questionnaire investigation on cost-effectiveness analysis of acupuncture for migraine].

Wang J, Wu Z, Huo J, Yuan Y.

Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Apr;35(4):377-83. Chinese.

PMID:
26054150
17.
18.

[Case report on adverse reaction of acupoint catgut embedding].

Chen H.

Zhongguo Zhen Jiu. 2013 Jul;33(7):663-4. Chinese. No abstract available.

PMID:
24032210
19.

[Intractable facial paralysis treated with different acupuncture and acupoint embedding therapies: a randomized controlled trial].

Ding M, Feng H, Jin C, Xu L, Lin T.

Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Oct;35(10):997-1000. Chinese.

PMID:
26790204
20.

[Rejection reactions after acupoint embedding with chromic catgut: case report and discussion].

Zhang W, Yang L, Tang Jixiang.

Zhongguo Zhen Jiu. 2015 Apr;35(4):372-4. Chinese.

PMID:
26054148
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk