Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 113

1.

[Expression and purification of GST-CML28 fusion protein and preparation of its polyclonal antibody].

Mao X, Zhang B, Bai XL, Liu LL, Zhang DH.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Dec;20(6):1302-6. Chinese.

PMID:
23257421
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Expression, purification and polyclonal antibody preparation of GST-Ccd1 fusion protein].

Wu Y, Jing XT, Ma X, Fan WH, Fan M.

Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2008 Feb;24(1):122-4. Chinese.

PMID:
21141575
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Prokaryotic expression, purification and preparation of polyclonal antibody for human UNC5CL].

Lü D, Qian XP, Tian XJ, Zhang Y, Zhang J.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2010 Mar;26(3):242-5. Chinese.

PMID:
20230688
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Preparation and application of polyclonal antibody of human transcription factor CTCF N terminus protein].

Zhang Y, Jiang L, Wei L, Chai X, Ge Y, Qin Y.

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2010 Apr;27(2):379-83. Chinese.

PMID:
20481323
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Construction of recombinant GST-RCAS1 fusion gene and its expression in E. Coli].

Hong XJ, Shen FP, Wang QQ.

Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2006 Jul;35(4):377-83. Chinese.

PMID:
16924700
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[The expression and purification of TRPM2 protein in E.coli and preparation of its polyclonal antibody].

Sun H, Luo H, Wang N, Ou X, Wen X, Jiang Y, Mei Z.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2013 May;29(5):511-4. Chinese.

PMID:
23643273
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Construction of pGEX-KG/mTSARG3 recombinant vector and preparation of anti-mTSARG3 polyclonal antibody].

Liu G, Lu GX.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Sep;30(9):2070-3. Chinese.

PMID:
20855252
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
8.

[Expression and purification of p11 fusion protein in E. coli and preparation of antiserum against GST-p11].

Tan ZP, Huang LQ, Zheng D.

Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2002 Jun 28;27(3):189-91. Chinese.

PMID:
12575286
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Expression and purification of GST-Rta fusion protein from EB virus and preparation of the polyclonal antibody against GST-Rta].

Xu YC, Liang WB, Gou H, Chen WJ, Zhu YH, Jia J, Zhang L.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2005 Sep;36(5):665-7, 699. Chinese.

PMID:
16235532
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of HPV6b E7 protein].

Tang Y, Zhou Q, Wang Q, Cheng H.

Bing Du Xue Bao. 2011 Sep;27(5):416-20. Chinese.

PMID:
21998951
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Preparation and identification of the rabbit antibody against human sialin].

Sun QF, Gao Y, Liu XB, Sun QH, Wang SL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2006 Jul;22(4):521-3, 538. Chinese.

PMID:
16806022
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Polyclonal antibody preparation and characterization of mouse Rnf141].

Song HX, Zhang SZ, Yang JY.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2008 Sep;39(5):697-700. Chinese.

PMID:
19024293
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.
14.

[Fusion expression of human beta defensin 4 in Escherichia coli and preparation of its polyclonal antibody].

Cao YH, Zhang GY, Zhang GC.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Feb;24(2):150-2. Chinese.

PMID:
18237532
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Preparation, purification and identification of the polyclonal antibody of PHD finger protein 8].

Cai R, Ye X.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2010 Mar;26(3):393-7. Chinese.

PMID:
20518354
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Prokaryotic expression and polyclonal antibody preparation of human novel gene CTRP4].

Tan WF, Wang LL, Li Q, Luo Y, Na DX, Ma Z, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Jun;28(6):614-7. Chinese.

PMID:
22691353
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Expression of human VIGILIN N terminus and observation of subcellular localization].

Wei L, Zhang CL, Jiang L, Yang WL, Xie XY, Qin Y.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2009 Mar;40(2):185-9. Chinese.

PMID:
19462886
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Prokaryotic expression of Nanog gene and preparation of anti-Nanog antibody].

Li J, Wang XM, Dou ZY, Li Y.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 Jul;28(7):711-4. Chinese.

PMID:
22768860
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Molecular cloning, protein expression and preparation of polyclonal antibody of ficolin-A].

Zhou J, Sun P, Zhang XL.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Sep;24(9):881-3. Chinese.

PMID:
18782522
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Preparation and identification of the Syntenin1 polyclonal antibody, a cancer metastasis related gene].

Xia XQ, Chen MN, Li FH, Cai PL.

Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2009 Nov;40(6):1119-22. Chinese.

PMID:
20067133
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk