Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 298

1.

IL-6 gene polymorphisms and CAD risk: a meta-analysis.

Yang Y, Zhang F, Skrip L, Lei H, Wang Y, Hu D, Ding R.

Mol Biol Rep. 2013 Mar;40(3):2589-98. doi: 10.1007/s11033-012-2345-x. Epub 2012 Dec 16.

PMID:
23242654
2.

The associations between proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 E670G polymorphism and the risk of coronary artery disease and serum lipid levels: a meta-analysis.

Cai G, Zhang B, Shi G, Weng W, Ma C, Song Y, Zhang J.

Lipids Health Dis. 2015 Nov 17;14:149. doi: 10.1186/s12944-015-0154-7.

3.

Apo A5 -1131T/C, FgB -455G/A, -148C/T, and CETP TaqIB gene polymorphisms and coronary artery disease in the Chinese population: a meta-analysis of 15,055 subjects.

Li YY, Wu XY, Xu J, Qian Y, Zhou CW, Wang B.

Mol Biol Rep. 2013 Feb;40(2):1997-2014. doi: 10.1007/s11033-012-2257-9. Epub 2012 Nov 6.

PMID:
23129316
4.

Influence of interleukin-6 gene -174G>C polymorphism on development of atherosclerosis: a meta-analysis of 50 studies involving 33,514 subjects.

Yin YW, Li JC, Zhang M, Wang JZ, Li BH, Liu Y, Liao SQ, Zhang MJ, Gao CY, Zhang LL.

Gene. 2013 Oct 15;529(1):94-103. doi: 10.1016/j.gene.2013.07.074. Epub 2013 Aug 14. Erratum in: Gene. 2014 Jan 25;534(2):456.

PMID:
23954871
5.

Association of interleukin-6 gene polymorphism with coronary artery disease: an updated systematic review and cumulative meta-analysis.

Hou H, Wang C, Sun F, Zhao L, Dun A, Sun Z.

Inflamm Res. 2015 Sep;64(9):707-20. doi: 10.1007/s00011-015-0850-9. Epub 2015 Jul 15. Review.

PMID:
26174156
6.

Association between transforming growth factor-beta 1 T869C polymorphism and ischemic stroke: a meta-analysis.

Peng L, Li P, Chen J, Yan K, Huo F, Han L, Li C, Tan S, Jiang X.

PLoS One. 2013 Jul 5;8(7):e67738. doi: 10.1371/journal.pone.0067738. Print 2013.

7.

Relationship of the p22phox (CYBA) gene polymorphism C242T with risk of coronary artery disease: a meta-analysis.

Wu Z, Lou Y, Jin W, Liu Y, Lu L, Chen Q, Xie Y, Lu G.

PLoS One. 2013 Sep 5;8(9):e70885. doi: 10.1371/journal.pone.0070885. eCollection 2013. Erratum in: PLoS One. 2013;8(12). doi:10.1371/annotation/7f489b96-e43f-4c6d-86d7-0689c8a55eba.

8.

IL-6-174 G/C and -572 C/G polymorphisms and risk of Alzheimer's disease.

Qi HP, Qu ZY, Duan SR, Wei SQ, Wen SR, Bi S.

PLoS One. 2012;7(6):e37858. doi: 10.1371/journal.pone.0037858. Epub 2012 Jun 6.

9.

Association of the CCR5Δ32 polymorphism and its ligand RANTES-403G/A polymorphism with coronary artery disease: a meta-analysis.

Wang L, Hu X, Zhang S, Xu X, Wang J.

Thromb Res. 2013 Mar;131(3):e77-84. doi: 10.1016/j.thromres.2012.07.024. Epub 2013 Jan 9.

PMID:
23312573
10.

Meta-analysis of myeloperoxidase gene polymorphism and coronary artery disease susceptibility.

Chen L, Zhao S, Cheng G, Shi R, Zhang G.

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2014 Mar;39(3):217-31. doi: 10.11817/j.issn.1672-7347.2014.03.001.

11.

The C161T polymorphism in the peroxisome proliferator-activated receptor gamma gene (PPARγ) is associated with risk of coronary artery disease: a meta-analysis.

Wu Z, Lou Y, Jin W, Liu Y, Lu L, Lu G.

Mol Biol Rep. 2013 Apr;40(4):3101-12. doi: 10.1007/s11033-012-2384-3. Epub 2012 Dec 25.

PMID:
23266668
12.

No evidence of correlation between p53 codon 72 G > C gene polymorphism and cancer risk in Indian population: a meta-analysis.

Mandal RK, Yadav SS, Panda AK.

Tumour Biol. 2014 Sep;35(9):8607-13. doi: 10.1007/s13277-014-2114-7. Epub 2014 May 28.

PMID:
24863946
13.

RANTES gene G-403A polymorphism and coronary artery disease: a meta analysis of observational studies.

Liu J, Jia YJ, Li XL, Xu RX, Zhu CG, Guo YL, Wu NQ, Li JJ.

PLoS One. 2012;7(10):e47211. doi: 10.1371/journal.pone.0047211. Epub 2012 Oct 10.

14.

Association of C47T polymorphism in SOD2 gene with coronary artery disease: a case-control study and a meta-analysis.

Tian C, Liu T, Fang S, Du X, Jia C.

Mol Biol Rep. 2012 May;39(5):5269-76. doi: 10.1007/s11033-011-1324-y. Epub 2011 Dec 15.

PMID:
22170599
15.

Association of IL-6 polymorphisms with gastric cancer risk: evidences from a meta-analysis.

Wang J, He W, Liu J, Nong L, Wei Y, Yang F.

Cytokine. 2012 Jul;59(1):176-83. doi: 10.1016/j.cyto.2012.03.032. Epub 2012 May 1.

PMID:
22554382
16.

Polymorphisms of -174G>C and -572G>C in the interleukin 6 (IL-6) gene and coronary heart disease risk: a meta-analysis of 27 research studies.

Zheng GH, Chen HY, Xiong SQ.

PLoS One. 2012;7(4):e34839. doi: 10.1371/journal.pone.0034839. Epub 2012 Apr 11.

18.

The association between interleukin-6 gene polymorphisms and intracranial aneurysms: a meta-analysis.

Zheng S, Su A, Sun H, You C.

Hum Immunol. 2013 Dec;74(12):1679-83. doi: 10.1016/j.humimm.2013.08.274. Epub 2013 Aug 28.

PMID:
23993981
19.

Genetic polymorphisms of interleukin-6 gene and susceptibility to coronary artery disease in Chinese population: Evidence based on 4582 subjects.

Liu SL, Yin YW, Sun QQ, Hu AM, Zhang SJ.

Hum Immunol. 2015 Jul;76(7):505-10. doi: 10.1016/j.humimm.2015.06.004. Epub 2015 Jun 12.

PMID:
26079504
20.

Association of the interleukin-6 gene -572G/C polymorphism with cancer risk: a meta-analysis.

Zhao Q, Zhang B, Chen Y, Li M, Zhao X, Fan H, Li SM.

Genet Mol Res. 2015 Dec 14;14(4):16921-8. doi: 10.4238/2015.December.14.20.

Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk