Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 125

1.

[Construction of miRNA sponge targeting miR-20a and stable expression in Jurkat leukemia cell line].

Wu SQ, Xu ZZ, Lin J, Zhan R.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Oct;20(5):1056-62. Chinese.

PMID:
23114118
2.

[Establishment of a U266 cell line with stable Bmi-1 silencing by lentivirus-mediated RNA interference].

Xu ZZ, Wu SQ, Zhan R.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Apr;20(2):473-7. Chinese.

PMID:
22541121
3.

[Gfi-1 expression in leukemia patients and inhibitory effects of lentiviral vector mediated silence of Gfi-1 gene on proliferation in K562 cells].

Zhan R, Wu SQ, Huang HB, Huang SL, Lin J.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Aug;18(4):849-54. Chinese.

PMID:
20723286
4.

[Anti-leukemia mechanism of miR-17 and miR-20a silencing mediated by miRNA sponge].

Niu WY, Wu SQ, Xu ZZ, Lin J, Zhan R.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Aug;22(4):932-7. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.04.010. Chinese.

PMID:
25130806
5.

[Establishment and application of lentivirus luciferase reporter-mediated miRNA target gene screening system].

Wu SQ, Lin J, Huang SL, Zhan R.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2012 Feb;20(1):159-63. Chinese.

PMID:
22391188
6.

[Construction and identification of SPARC shRNA lentiviral vector and its expression in human SKM-1 cells].

Luo J, Ye XW, Jiang W, Zhou HJ, Xiao Q, Yang ZS, Liu L, Wang L.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2012 May;28(5):466-9. Chinese.

PMID:
22558984
7.

miRNA-338-3p suppresses cell growth of human colorectal carcinoma by targeting smoothened.

Sun K, Deng HJ, Lei ST, Dong JQ, Li GX.

World J Gastroenterol. 2013;19(14):2197-207. doi: 10.3748/wjg.v19.i14.2197.

8.

[Construction of a recombinant lentiviral vector of p38 MAPK and establishment of a human prostatic carcinoma cell line stably expressing p38 MAPK].

Jing YM, Luo J, Zhang YL, Chen SS, Wan P, Yan RH, Wang HC, Chen BH, Tan WL, Li HW.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Mar;32(3):317-21. Chinese.

9.

[Construction of has-microRNA-338-3p lentiviral vector and verification of its target gene].

Deng H, Sun K, Guo C, Li L, Li G.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Aug;32(8):1098-104. Chinese.

10.

[Construction of has-miR-335 lentiviral vector and verification of the target gene of miR-335].

Yang H, Zhang C, Lu YX, Wu XJ, Yuan L, Zhou C, Zhou CP, Liu GB, Li XN.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2012 Mar;32(3):306-11. Chinese.

11.

[Construction and identification of a lentiviral vector of RNA interference containing human Notch-1 gene].

Zhang QQ, Zhang S, Zhu Y, Dong Z, Cao G, Chen W.

Hua Xi Kou Qiang Yi Xue Za Zhi. 2014 Jun;32(3):267-72. Chinese.

12.
13.

[Construction and identification of ha1 recombinant lentiviral vector].

Fu HX, Zhang XH.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Dec;18(6):1609-12. Chinese.

PMID:
21176380
14.

Construction of lentivirus-based inhibitor of hsa-microRNA-338-3p with specific secondary structure.

Sun K, Guo C, Deng HJ, Dong JQ, Lei ST, Li GX.

Acta Pharmacol Sin. 2013 Jan;34(1):167-75. doi: 10.1038/aps.2012.172. Epub 2012 Dec 3.

15.
16.

[Construction and identification of Kir2ds4 RNAi lentiviral vector].

Dou LP, DA WM, Wang C, Kang HY, Zhao Y, Sun JF, Jin HJ, Wang QS, Gao CJ, Yu L.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2008 Jun;16(3):663-6. Chinese.

PMID:
18549650
17.

[Construction and effect identification of MiR RNAi eukaryotic expression vectors of prohibitin].

Guo DS, Wang XX, Liu XH, Yuan JX, Qian LJ.

Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2009 Feb;25(1):139-44. Chinese.

PMID:
21186639
18.

[Construction of lentiviral vector carrying human OCT4A gene and establishment of leukemic cell line K562 stably expressing OCT4A].

Meng FJ, Cao J, Zhou J, Wu QY, Chen C, Xu KL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2014 Dec;22(6):1514-20. doi: 10.7534/j.issn.1009-2137.2014.06.003. Chinese.

PMID:
25543466
19.

[Construction and identification of RNA interference lentiviral expression vector of galectin-3 gene].

Wang MD, Shi YF, Wang H, Ma WB, Wang RZ.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Jul;28(7):1264-7. Chinese.

20.

[Construction and in vitro antiviral activity of highly effective artificial miRNA targeting to HIV-1 pol].

Cheng T, Zhang T, Zhang Y, Wei L, Xia D, Wang Y, Zhang J, Xia N.

Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao. 2010 Jan;26(1):63-73. Chinese.

PMID:
20353094
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk