Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 104

1.

[Problems and improvements of water conservancy projects combined with schistosomiasis control in river beaches].

Li F, Min FY, Lu JY, Wang JS.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):339-41. Chinese.

PMID:
23012964
2.

[Discussion on water conservancy projects and schistosomiasis control in Poyang Lake area].

Liu DN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):93-5, 97. Review. Chinese.

PMID:
23687826
3.

[Effect of water conservancy schistosomiasis control projects in rivers and estuaries connecting with the Yangtze River on Oncomelania snail control].

Huang ZX, Zhu ZF, Hang DR, Li W, Chen SJ, Zhang K, Zhang ZQ, Li SM, Peng X.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):522-6. Chinese.

PMID:
23373255
4.

[Studies on impact of Water Conservancy Project of Poyang Lake on schistosomiasis transmission I: impact of water level regulation schemes of project on Oncomelania hupensis snail habitats].

Chen HG, Lin DD, Zeng XJ, Hang CQ, Ma W, Gu XN, Li ZJ, Chen YY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Aug;25(4):337-42, 356. Chinese.

PMID:
24358737
5.

[Evaluation of schistosomiasis control effect of buffalo removal in Anxiang County].

Shao-Ping Z, Sheng-Ming L, Cheng-Jian W, Qi-Yun Y, Bing-Kun L, Yuan-Zhi L, Jun-An C, Tie-Wu J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):546-50. Chinese.

PMID:
22263506
6.

Relationship between the transmission of schistosomiasis japonica and the construction of the Three Gorge Reservoir.

Zheng J, Gu XG, Xu YL, Ge JH, Yang XX, He CH, Tang C, Cai KP, Jiang QW, Liang YS, Wang TP, Xu XJ, Zhong JH, Yuan HC, Zhou XN.

Acta Trop. 2002 May;82(2):147-56.

PMID:
12020887
7.

[Surveillance and forecast of schistosomiasis transmission in Chaohu Lake area in Anhui Province, 2008-2010].

Cao ZG, Wang TP, Zhang SQ, Yang WP, Guo JD, Zhao F, Sha JJ, Sun WB, Hu PA, Fang GR, Zhu L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):691-4. Chinese.

PMID:
22379830
8.

[Risk factors of schistosomiasis transmission in marshland and lake regions in midstream of Yangtze River].

Xu JF, Xu J, Yang GJ, Jia TW, Li SZ, Liu Q, Zhou XN.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):634-41. Chinese.

PMID:
22379817
9.

[Comparative evaluation of models for infectious source control of schistosomiasis in lake and marshland regions].

Wang JS, He LC, Rong XB, Yuan MZ, He ZW, Liao CJ, Hou YY, Wang JY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):262-7. Chinese.

PMID:
22164487
10.

Large water management projects and schistosomiasis control, Dongting Lake region, China.

Li YS, Raso G, Zhao ZY, He YK, Ellis MK, McManus DP.

Emerg Infect Dis. 2007 Jul;13(7):973-9. doi: 10.3201/eid1307.060848. Review.

11.

[Effect of project of afforestation for schistosomiasis prevention on snail control in marshland and lake regions].

Huang Y, Zhang SQ, He JC, Cao ZG, Wang TP, Gao FH, Zhang GH, Lv DB.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):138-44. Chinese.

PMID:
22164610
12.

[Analysis of trend of Oncomelania snail status in Yangtze River valley of Anhui Province, 1998-2009].

He JC, Wang JS, Lu JY, Li TT, Gao FH, Zhou P, Zhu CM, He LZ, Yu BB, Zhang SQ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Apr;23(2):199-201. Chinese.

PMID:
22164628
13.

[Surveillance of Oncomelania hupensis snails in Baoying and Gaoyou sections of Li Canal in east route of South-to-North Water Diversion Project].

Li W, Gao JB, Zheng B, Huang YX, Hang DR, Zhang JF, Lu JX, He Y, Wan Z, Huang YM, Gao Y, Zuo YP.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Aug;23(4):435-7. Chinese.

PMID:
22164860
14.

[Effect of cultivation for snail control on schistosomiasis in Changsha urban section of Xiangjiang River].

Rao M, Liu MZ, Sheng XJ, Chen FM, Guo YC, Liu ZB, Luo C, Liao Y, Tang DM, Wang ZX, Guo XF, Zhuo SJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Dec;23(6):668-73. Chinese.

PMID:
22379824
15.

[Effect of comprehensive intervention of schistosomiasis control in construction workers in Poyang Lake region].

Yang PY, Li LW, Li ZJ, Wan GB, Xiong GQ, Zeng H, Chen ZG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):718-9. Chinese.

PMID:
23593853
16.

[Changing trends of main endemic indicators of schistosomiasis in Dongting Lake area].

Yi P, Ren GH, Peng ZZ, Li XS, Luo ZH, Dong RL, Wen SW, Zhao ZY.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Jun;24(3):245-9. Chinese.

PMID:
23012942
17.

[Endemic features and control strategies of schistosomiasis in Dongting Lake area, Hunan Province, P. R. China].

Yi P, Peng ZZ, Li XS, Luo ZH, Cai KP, Li YY, Ren GH.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Apr;24(2):123-6. Chinese.

PMID:
22799151
18.

Impact of changing water levels and weather on Oncomelania hupensis hupensis populations, the snail host of Schistosoma japonicum, downstream of the Three Gorges Dam.

Seto EY, Wu W, Liu HY, Chen HG, Hubbard A, Holt A, Davis GM.

Ecohealth. 2008 Jun;5(2):149-58. doi: 10.1007/s10393-008-0169-x. Epub 2008 May 6.

PMID:
18787918
19.

[Potential impact of water transfer project from Yangtze River to Huaihe River on snail spread and schistosomiasis transmission].

Cao ZG, Wang TP, Wu WD, Zhang SQ, Lv DB, Fang GR, Zhao F, Ling XS, Sha JJ, Wang FF, Zhu L.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2007 Oct;25(5):385-9. Chinese.

PMID:
18441990
20.

[Study on the geographic information system databases regarding the control of schistosomiasis in Zhongxiang, Hubei province, China].

Niu AO, Liu SY, Li T, Deng WW, Wei XW.

Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2005 Nov;26(11):871-3. Chinese.

PMID:
16676608
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk