Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 137

1.

[Study on the chemical constituents of the roots of Dendropanax chevalieri].

Ren G, Luo ZP, Huang HL, Shao F, Li GH, Zhou CX, Liu RH.

Zhong Yao Cai. 2012 Jan;35(1):62-4. Chinese.

PMID:
22734412
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Studies on chemical constituents of Serissa serissoides roots].

Zhang Q, Sun LR.

Zhong Yao Cai. 2006 Aug;29(8):786-8. Chinese.

PMID:
17076236
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

[Studies on immunocompetent constituents of Patrinia scabra Bunge].

Gu Z, Chen X, Yang G, Li T, Liu W, Zhang W.

Zhong Yao Cai. 2002 Mar;25(3):178-80. Chinese.

PMID:
12583160
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Chemical constituents of the roots of Vaccinium bracteatum].

Lv XL, Mai X, Guo H, Lai XP.

Zhong Yao Cai. 2012 Jun;35(6):917-9. Chinese.

PMID:
23236828
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

[Study on the chemical constituents of Elephantopus mollis].

Liang N, Yang XX, Wang GC, Wu X, Yang YT, Luo HJ, Li YL.

Zhong Yao Cai. 2012 Nov;35(11):1775-8. Chinese.

PMID:
23627086
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

[Studies on the chemical constituents from the roots of Kalopanax septemlobus].

Yao HK, Duan JY, Li Y, Wang JH, Yin XX, Duan HQ.

Zhong Yao Cai. 2011 May;34(5):716-8. Chinese.

PMID:
21954557
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

[Study on chemical constituents from roots of Saussurea lappa].

Zhang T, Wang H, Du G, Chen R.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2009 May;34(10):1223-4. Chinese.

PMID:
19673381
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

[Study on the chemical constituents from Clematis brevicaudata].

Yang AM, Du J, Miao ZH, Yuan HJ.

Zhong Yao Cai. 2009 Oct;32(10):1534-7. Chinese.

PMID:
20112713
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

[Studies on chemical constituents from roots of Pterospermum heterophyllum].

Shi Y, Li S, Li HY, Cui BS, Yuan Y.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 Aug;33(16):1994-6. Chinese.

PMID:
19086637
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

[Studies on chemical constituents from root of Clematis hexapetala].

Dong CX, Shi SP, Wu KS, Tu PF.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Oct;31(20):1696-9. Chinese.

PMID:
17225539
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

[Chemical constituents of Berchemia lineate].

Zeng XJ, Hu Y, Wen XQ, Hong AH, Cen YZ.

Zhong Yao Cai. 2012 Feb;35(2):223-5. Chinese.

PMID:
22822666
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

[Study on chemical constituents from the roots of Saussurea lappa].

Zhang T, Yang Y, Du G, Chen R.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Jun;36(12):1620-2. Chinese.

PMID:
22007546
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

[Studies on the chemical constituents of the root of Pimpinella thellungiana].

Shi H, Mi C, Qiao B, Li F, Wang C, Liu Z, Takeshima J.

Zhong Yao Cai. 1998 May;21(5):236-7. Chinese.

PMID:
12567955
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

[Study on the chemical constituents of roots and stems of Nardostachys chinensis].

Liu CL, Duan YH, Dai Y, Yao XS.

Zhong Yao Cai. 2011 Aug;34(8):1216-9. Chinese.

PMID:
22233035
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

[Study on chemical constituents in roots and rhizomes of Ligularia duciforms II].

Wang Q, Zhang CF, Zhang M, Wang ZT.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2008 May;33(9):1018-20. Chinese.

PMID:
18652347
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

[Chemical constituents from root bark of Tripterygium hypoglaucum].

Liu Z, Zhao R, Zou Z.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2011 Sep;36(18):2503-6. Chinese.

PMID:
22256754
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Study on the chemical constituent from the dichloromethane extract. of the pine needles of Cedrus deodara].

Shi XF, Bai ZH, Liu DY, Li S.

Zhong Yao Cai. 2012 Mar;35(3):404-6. Chinese.

PMID:
22876679
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

[Studies on the lignans from Patrinia scabra].

Li TZ, Zhang WD, Gu ZB, Liu WY, Zhou J, Chen WS.

Yao Xue Xue Bao. 2003 Jul;38(7):520-2. Chinese.

PMID:
14515797
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

[Chemical constituents from the tubers of Ipomoea batata].

Yin YQ, Shen ZB, Kong LY.

Zhong Yao Cai. 2012 Jun;35(6):913-7. Chinese.

PMID:
23236827
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

[Chemical constituents from Pyrethrum tatsienense].

Yang AM, Lu RH, Shi YP.

Zhong Yao Cai. 2007 May;30(5):546-8. Chinese.

PMID:
17727058
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk