Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 136

1.

Two new diterpenoids from the buds of Wikstroemia chamaedaphne.

Guo J, Zhang J, Shu P, Kong L, Hao X, Xue Y, Luo Z, Li Y, Li G, Yao G, Zhang Y.

Molecules. 2012 May 29;17(6):6424-33. doi: 10.3390/molecules17066424.

PMID:
22643353
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
2.

Structure and cytotoxicity of diterpenoids from Isodon adenolomus.

Zhao W, Pu JX, Du X, Su J, Li XN, Yang JH, Xue YB, Li Y, Xiao WL, Sun HD.

J Nat Prod. 2011 May 27;74(5):1213-20. doi: 10.1021/np200140j. Epub 2011 May 2.

PMID:
21534539
[PubMed - indexed for MEDLINE]
3.

Trigonosins A-F, daphnane diterpenoids from Trigonostemon thyrsoideum.

Li SF, Di YT, Li SL, Zhang Y, Yang FM, Sun QY, Simo JM, He HP, Hao XJ.

J Nat Prod. 2011 Mar 25;74(3):464-9. doi: 10.1021/np1006444. Epub 2010 Dec 30.

PMID:
21192108
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

Daphnane-type diterpenoids from Trigonostemon howii.

Dong SH, Zhang CR, Xu CH, Ding J, Yue JM.

J Nat Prod. 2011 May 27;74(5):1255-61. doi: 10.1021/np200231u. Epub 2011 Apr 26.

PMID:
21520897
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

Two new diterpenoids from Excoecaria acerifolia.

Wu XD, Zhang LC, He J, Li GT, Ding LF, Gao X, Dong LB, Song LD, Li Y, Zhao QS.

J Asian Nat Prod Res. 2013;15(2):151-7. doi: 10.1080/10286020.2012.757596. Epub 2013 Jan 17.

PMID:
23323987
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

Trigoxyphins A-G: diterpenes from Trigonostemon xyphophylloides.

Lin BD, Han ML, Ji YC, Chen HD, Yang SP, Zhang S, Geng MY, Yue JM.

J Nat Prod. 2010 Jul 23;73(7):1301-5. doi: 10.1021/np100320h.

PMID:
20593838
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

Cytotoxic diterpenoids from Sapium insigne.

Liu HB, Zhang H, Yu JH, Xu CH, Ding J, Yue JM.

J Nat Prod. 2012 Apr 27;75(4):722-7. doi: 10.1021/np300004y. Epub 2012 Mar 12.

PMID:
22409148
[PubMed - indexed for MEDLINE]
8.

Cytotoxic neoclerodane diterpenoids from Scutellaria barbata.

Zhu F, Di YT, Liu LL, Zhang Q, Fang X, Yang TQ, Hao XJ, He HP.

J Nat Prod. 2010 Feb 26;73(2):233-6. doi: 10.1021/np900309p.

PMID:
20078074
[PubMed - indexed for MEDLINE]
9.

Cytotoxic ent-kaurane diterpenoids from Isodon rubescens var. lushiensis.

Luo X, Pu JX, Xiao WL, Zhao Y, Gao XM, Li XN, Zhang HB, Wang YY, Li Y, Sun HD.

J Nat Prod. 2010 Jun 25;73(6):1112-6. doi: 10.1021/np100110u.

PMID:
20521771
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

Diterpenoids from the roots of Euphorbia fischeriana.

Wang HB, Chu WJ, Wang Y, Ji P, Wang YB, Yu Q, Qin GW.

J Asian Nat Prod Res. 2010 Dec;12(12):1038-43. doi: 10.1080/10286020.2010.532490.

PMID:
21128144
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

Neoclerodane diterpenoids from Scutellaria barbata.

Zhu F, Di YT, Li XY, Liu LL, Zhang Q, Li Y, Hao XJ, He HP.

Planta Med. 2011 Sep;77(13):1536-41. doi: 10.1055/s-0030-1270797. Epub 2011 Feb 25.

PMID:
21360416
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Daphnane diterpenoids isolated from Trigonostemon thyrsoideum as HIV-1 antivirals.

Zhang L, Luo RH, Wang F, Dong ZJ, Yang LM, Zheng YT, Liu JK.

Phytochemistry. 2010 Nov;71(16):1879-83. doi: 10.1016/j.phytochem.2010.08.008.

PMID:
20810137
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

ent-Labdane diterpenoids from Andrographis paniculata.

Shen YH, Li RT, Xiao WL, Xu G, Lin ZW, Zhao QS, Sun HD.

J Nat Prod. 2006 Mar;69(3):319-22.

PMID:
16562826
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

Tigliane-type diterpenoid glycosides from Euphorbia fischeriana.

Pan LL, Fang PL, Zhang XJ, Ni W, Li L, Yang LM, Chen CX, Zheng YT, Li CT, Hao XJ, Liu HY.

J Nat Prod. 2011 Jun 24;74(6):1508-12. doi: 10.1021/np200058c. Epub 2011 May 2.

PMID:
21534540
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Bioactive myrsinol diterpenoids from the roots of Euphorbia prolifera.

Xu J, Guo Y, Xie C, Li Y, Gao J, Zhang T, Hou W, Fang L, Gui L.

J Nat Prod. 2011 Oct 28;74(10):2224-30. doi: 10.1021/np200591h. Epub 2011 Sep 19.

PMID:
21928782
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Cytotoxic ent-kaurane diterpenoids from Isodon macrophyllus.

Zhang JX, He ZA, Chen ZY, Wang YX, Bai SP, Sun HD.

J Asian Nat Prod Res. 2009 Aug;11(8):693-7. doi: 10.1080/10286020802361271.

PMID:
20183309
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

ent-Kaurane Diterpenoids from Isodon nervosus.

Li LM, Li GY, Ding LS, Yang LB, Zhao Y, Pu JX, Xiao WL, Han QB, Sun HD.

J Nat Prod. 2008 Apr;71(4):684-8. doi: 10.1021/np800027a. Epub 2008 Mar 18.

PMID:
18345641
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

Constituents of Trigonostemon heterophyllus.

Dong SH, Liu HB, Xu CH, Ding J, Yue JM.

J Nat Prod. 2011 Dec 27;74(12):2576-81. doi: 10.1021/np200772n. Epub 2011 Nov 28.

PMID:
22122667
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Two new grayanane diterpenoids from the flowers of Rhododendron molle.

Zhang ZR, Zhong JD, Li HM, Li HZ, Li RT, Deng XL.

J Asian Nat Prod Res. 2012;14(8):764-8. doi: 10.1080/10286020.2012.691095. Epub 2012 Jun 14.

PMID:
22693992
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Dolabellane diterpenoids from Aglaia odorata.

Cai XH, Wang YY, Zhao PJ, Li Y, Luo XD.

Phytochemistry. 2010 Jun;71(8-9):1020-4. doi: 10.1016/j.phytochem.2010.03.005. Epub 2010 Mar 24.

PMID:
20338601
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk