Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 146

Similar articles for PubMed (Select 22339963)

1.

[Polymorphism of KIR gene family in Korean ethnic group of Jilin area].

Han Y, Jiao LX, Yang F, Lin QF, Jin CR, Jiang ZY.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2011 Dec;32(12):863-6. Chinese.

2.

Asian population frequencies and haplotype distribution of killer cell immunoglobulin-like receptor (KIR) genes among Chinese, Malay, and Indian in Singapore.

Lee YC, Chan SH, Ren EC.

Immunogenetics. 2008 Nov;60(11):645-54. doi: 10.1007/s00251-008-0321-3. Epub 2008 Jul 31.

PMID:
18668235
3.

[Polymorphism of killer cell immunoglobulin-like receptors gene family in Zhejiang Han population].

Zhu FM, Jiang K, Lü QF, Zhang W, Zhang HQ, Fu QH, Yan LX.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2005 Dec;13(6):1109-12. Chinese.

PMID:
16403292
4.

Killer cell immunoglobulin-like receptor gene diversity in the Tibetan ethnic minority group of China.

Zhu BF, Wang HD, Shen CM, Deng YJ, Yang G, Wu QJ, Xu P, Qin HX, Fan SL, Huang P, Deng LB, Lucas R, Wang ZY.

Hum Immunol. 2010 Nov;71(11):1116-23. doi: 10.1016/j.humimm.2010.07.010. Epub 2010 Aug 2.

PMID:
20650299
5.

KIR gene polymorphism study in the Uygur population in Xinjiang, China.

Lin GY, Wang YB.

Genet Mol Res. 2014 Mar 17;13(1):1813-22. doi: 10.4238/2014.March.17.9.

6.

The distribution of genetic diversity of KIR genes in the Chinese Mongolian population.

Wang HD, Zhang FX, Shen CM, Wu YM, Lv YG, Xie ST, Yang G, Qin HX, Fan SL, Zhu BF.

Hum Immunol. 2012 Oct;73(10):1031-8. doi: 10.1016/j.humimm.2012.07.317. Epub 2012 Jul 23.

PMID:
22836038
7.

Genetic polymorphism analysis of killer cell immunoglobulin-like receptor genes in the Chinese Uygur population.

Wang HD, Zhu BF, Shen CM, Yuan GL, Yang G, Guo JN, Yan JW, Qin HX, Guo JX, Zhang LP, Jia XQ, Lucas R.

Mol Biol Rep. 2012 Mar;39(3):3017-28. doi: 10.1007/s11033-011-1064-z. Epub 2011 Jun 24.

PMID:
21701829
8.

[Analysis of natural killer cell immunoglobulin-like receptor genes in Chinese].

Fu SJ, Yu LX, Luo M, Xiao LL, Wang YB, Xu J, Du CF, Deng WF.

Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2009 Jan;29(1):109-13. Chinese.

9.

[Killer Ig-like receptor gene content diversity and haplotype analysis in Chinese Han population in Shanghai].

Zhang L, Hsu KC, Liu XR, Yang JQ, Yao FJ, Xu LD, Dupont B, Fan LA.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2003 Oct;20(5):396-9. Chinese.

PMID:
14556191
10.

[Genotype and haplotype analysis of killer cell immunoglobulin-like receptors in ankylosing spondylitis].

Zhang BC, Liu Y, Jiao YL, Zhao YR, Li JF.

Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2009 Jan 13;89(2):91-5. Chinese.

PMID:
19489269
11.

Distribution of killer cell immunoglobulin-like receptor genes in the Chinese Han population.

Jiang K, Zhu FM, Lv QF, Yan LX.

Tissue Antigens. 2005 Jun;65(6):556-63.

PMID:
15896204
12.

Genetic profile of KIR and HLA in southern Chinese Han population.

Zhen J, Wang D, He L, Zou H, Xu Y, Gao S, Yang B, Deng Z.

Hum Immunol. 2014 Jan;75(1):59-64. doi: 10.1016/j.humimm.2013.09.006. Epub 2013 Sep 17.

PMID:
24055695
13.

[Study on the polymorphism of killer cell immunoglobulin like receptor (KIR) gene with systemic lupus erythematosus of North population in China].

Chen AM, Liu QP, Cui XY, Cui MY, Yan WY, Xie SM, Zhu N, Wang XD.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2008 Aug;24(8):811-3. Chinese.

PMID:
18687225
14.

[Killer immunoglobulin-like receptor gene distribution in Guangdong Han population].

Yin XL, Guo KY, Ma HJ, Shang ZC, Xiao LL, Ye X, Zhao Y.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Dec;24(12):1416-8. Chinese.

15.

Diversity of killer cell immunoglobulin-like receptor genes in the Bai ethnic minority of Yunnan, China.

Zhu BF, Wang HD, Shen CM, Fan AY, Yang G, Qin HX, Jin TB, Xie T, Deng L, Lucas R, Lian ZM.

Scand J Immunol. 2011 Apr;73(4):284-92. doi: 10.1111/j.1365-3083.2011.02508.x.

PMID:
21204906
16.

Characterization of Killer cell immunoglobulin-like receptor (KIR) genotypes and haplotypes in Chinese Han population.

Bao X, Wang M, Zhou H, Wu X, Yang L, Xu C, Yuan X, Zhang J, Li L, Wu D, He J.

Tissue Antigens. 2013 Nov;82(5):327-37. doi: 10.1111/tan.12211.

PMID:
24131019
17.

[Killer immunoglobulin-like receptor gene genotype and expression pattern in healthy people].

Dou LP, DA WM, Huang WR, Li HH, Zhao Y, Wang QS, Gao CJ, Yu L.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Feb;18(1):132-5. Chinese.

PMID:
20137133
18.

[Polymorphism of human killer cell immunoglobulin-like receptor gene in Chinese Jiangsu Han population].

Dai YD, Dong RP, DU HL.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2010 Jun;18(3):776-9. Chinese.

PMID:
20561449
19.

Diversity distributions of killer cell immunoglobulin-like receptor genes and their ligands in the Chinese Shaanxi Han population.

Wang HD, Zhu BF, Shen CM, Fan AY, Song TN, Liu JL, Qin HX, Deng LB, Fan SL, Huang QZ, Guo YF, Fang J, Zhang P, Yan CX.

Hum Immunol. 2011 Sep;72(9):733-40. doi: 10.1016/j.humimm.2011.04.003. Epub 2011 Jun 12.

PMID:
21708203
20.

[Polymorphism of killer cell immunoglobulin-like receptor gene and its correlation with leukemia].

Chen AM, Guo XM, Yan WY, Xie SM, Zhu N, Wang XD, Xu R, Liu QP.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2007 Feb;15(1):35-8. Chinese.

PMID:
17490516
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk