Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 104

1.

[Effects of health education on integrated control of soil-transmitted nematodes].

Hui X.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):595, 597. Chinese.

PMID:
22263521
2.

[Effect of comprehensive prevention and control of soil-transmitted nematodiasis in Runzhou District of Zhenjiang City].

Xia A, Tao HY, Zhao YM, Jiang J, Wang J, Mei J.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Dec;26(6):665-8. Chinese.

PMID:
25856896
3.

[Evaluation of integrated control measures for soil-transmitted nematodiasis in Jinhu County, Jiangsu Province].

Sun DK, Zhang CP, Chen DZ, Li SM, Li Q, Wang QF.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Feb;26(1):69-71. Chinese.

PMID:
24800572
4.

[Surveillance of soil-transmitted nematodiasis in Xinghua City from 2007 to 2011].

Sun RG.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):733-4. Chinese.

PMID:
23593861
5.

Soil transmitted nematodes in children in Buea Health District of Cameroon.

Ndenecho L, Ndamukong KJ, Matute MM.

East Afr Med J. 2002 Aug;79(8):442-5.

PMID:
12638847
6.

[Effect of comprehensive control pattern on soil-transmitted nematodiasis in Danling County].

Yao Q, Tang M, Tian HC, Mao P, Liu CH, Li HG, Zheng DF, Fan JR, Xie H, Zhong B, Zhu HB, Qiu DC, Huang Y, Luo F.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Oct;24(5):618, 620. Chinese.

PMID:
23373286
7.

[Investigation of infections of soil-transmitted nematodes in Fusheng Village of Poyang Lake area in Jiangxi Province].

Gao XH, Zeng XJ, Hong XL, Jiang WS, Ge J, Hu SZ, Lan WM, Fan YL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2013 Feb;25(1):73-5. Chinese.

PMID:
23687820
8.

Nematode intestinal parasites of children in rural Guinea, Africa: prevalence and relationship to geophagia.

Glickman LT, Camara AO, Glickman NW, McCabe GP.

Int J Epidemiol. 1999 Feb;28(1):169-74.

9.

[Epidemic situation and control of soil-transmitted nematodiasis in Jiangsu Province].

Cao HJ, Jin XL, Xu XZ, Shen MX, Jiang WC.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Feb;23(1):95-8. Chinese.

PMID:
22164389
10.

[Surveillance of soil-transmitted nematodiasis in northern Jiangsu Province from 2006 to 2010].

Chen XJ, Jiang WC, Cao HJ, Jin XL.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2012 Dec;24(6):726-7. Chinese.

PMID:
23593857
11.

[Evaluation on effectiveness of comprehensive control model for soil-transmitted nematodiasis].

Hong-Chun T, Meng T, Hong X, Han-Gang L, Xiao-Ke Z, Chang-Hua L, De-Fu Z, Zhong-Jiu T, Ming-Hui L, Cheng-Yu W, Yi-Zhu R.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):518-23. Chinese.

PMID:
22263499
12.

[Effect of comprehensive control in demonstration plots of parasitic diseases in Guizhou Province].

Ai-Ya Z, An-Mei L, Guang-Chu L, Jian-Jun X, Liang-Xian S.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):515-7. Chinese.

PMID:
22263498
13.

[Soil-transmitted nematode infections and cognitive behavior in rural residents of Dezhou City in 2011].

Xu BS, Wang Y, Dong J, Xi DF, Zhang JJ.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2014 Jun;26(3):314-5, 322. Chinese.

PMID:
25345162
14.

Progress in the prevention and control of schistosomiasis and soil-transmitted helminthiasis.

Savioli L, Albonico M, Engels D, Montresor A.

Parasitol Int. 2004 Jun;53(2):103-13. Review.

PMID:
15081942
15.

[Surveillance of soil-transmitted nematode infections in Menghai County, Yunnan Province from 2006 to 2009].

Wang LB, Du ZW, Jiang JY, Chen R, Ma L, Chen SQ, Ni K, Wang XZ, Dao HX, Zhang LS, Zhang ZX, Wu FW.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Jun;23(3):272, 278. Chinese.

PMID:
22164489
16.

[Effect of comprehensive control on parasitic diseases in demonstration plot of Hainan Province].

Xi-Min H, Shan-Qing W, Shao-Xiong L, Jie-Min H, Bi-Yao L, Qiang-Ding H, Chong-Jin T, Hong-Sheng Q, Jiani L, Dong-Yan C.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):563-5. Chinese.

PMID:
22263512
17.

[Application and evaluation on five health education patterns of integrated control for parasitic diseases].

Qian Z, Ying-Dan C, Long-Qi X, Can-Jun Z, Hua-Zhong L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):510-4. Chinese.

PMID:
22263497
18.

Global health impact of soil-transmitted nematodes.

Cappello M.

Pediatr Infect Dis J. 2004 Jul;23(7):663-4. Review. No abstract available.

PMID:
15247606
19.

[Effect of control on infections of soil-transmitted helminthes in demonstration plots of China for 3 years].

Qian Z, Ying-Dan C, Long-Qi X, Can-Jun Z, Hua-Zhong L.

Zhongguo Xue Xi Chong Bing Fang Zhi Za Zhi. 2011 Oct;23(5):476-82. Chinese.

PMID:
22263490
20.

[Epidemiology of soil-transmitted nematode infections in central mountain area of Hainan province].

Lin SX, Wang SQ, Hu XM, Chen DY, Tong CJ, Li SW.

Zhongguo Ji Sheng Chong Xue Yu Ji Sheng Chong Bing Za Zhi. 2010 Apr;28(2):160-1. Chinese.

PMID:
20666326
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk