Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 211

1.

[Follow-up review on the long-term effect of composite transplantation of allogeneic acellular dermal matrix and split thickness skin autograft].

Pan YC, Xu JQ, Yuan S, Liang ZH, Chen SH, Chen RM, Lin SY.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2010 Dec;26(6):439-43. Chinese.

PMID:
21223653
2.

A long-term follow-up study of acellular dermal matrix with thin autograft in burns patients.

Pan Y, Liang Z, Yuan S, Xu J, Wang J, Chen S.

Ann Plast Surg. 2011 Oct;67(4):346-51. doi: 10.1097/SAP.0b013e3182111088.

PMID:
21467908
3.

Clinical application and long-term follow-up study of porcine acellular dermal matrix combined with autoskin grafting.

Jiong C, Jiake C, Chunmao H, Yingen P, Qiuhe W, Zhouxi F, Xiangsheng F.

J Burn Care Res. 2010 Mar-Apr;31(2):280-5. doi: 10.1097/BCR.0b013e3181d0f42d.

PMID:
20182383
4.

[Clinical application and long-term follow-up study of acellular dermal matrix combined with auto-skin grafting].

Chen J, Chai JK, Han CM, Pan YG, Wiu QH, Fang ZX.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2008 Feb;24(1):26-9. Chinese.

PMID:
18512555
5.

[Histologic analysis and long-term effect of acellular dermal matrix combined with autologous thin split-thickness skin graft].

Han LH, Lü RR, Huo R, Yuan DL, Guo X.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2010 Jul;26(4):272-4. Chinese.

PMID:
21046774
6.

[Comparison of the clinical effect of complex transplantation with heterogenetic acellular dermal M(ADM) AND allogeneic ADM].

Qi S, Li H, Sun Z, Liu J.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2005 Jan;19(1):61-3. Chinese.

PMID:
15704847
7.

[Effect of particulate allogeneic acellular dermal matrix (PADM) combined with autologous split-thickness skin (STS) on wound healing in rats].

Zuo HB, Peng DZ, Zheng BX, Chen B, Liu XL, Wang Y, Zhou L.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2011 Feb;27(1):10-5. Chinese.

PMID:
21591334
8.

[Effects of different artificial dermal scaffolds on vascularization and scar formation of wounds in pigs with full-thickness burn].

Teng JY, Guo R, Xie J, Sun DJ, Shen MQ, Xu SJ.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2012 Feb;28(1):13-8. Chinese.

PMID:
22490534
9.

[Effectiveness of scar split thickness skin graft combined with acellular allogeneic dermis in treatment of large deep II degree burn scar].

Cui Z, Yang X, Shou J, Wang G.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2014 Dec;28(12):1502-4. Chinese.

PMID:
25826895
10.

[Clinical use of acellular allogenic dermis or acellular porcine dermis with split-thickness autologous skin graft in 119 cases].

Chai J, Yang H, Li L, Guo Z, Sheng Z, Xu M, Chen B, Jia X, Jing S, Lu J, Li G.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2000 Oct;38(10):790-3. Chinese.

PMID:
11832167
11.

[Experimental study on xenogenic acellular dermal matrix incorporated with silver].

Yu YR, Min DH, Liu SJ, Wang M, Guo GH, Li GH.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2006 Aug;22(4):296-300. Chinese.

PMID:
17175649
12.

[Experimental study and clinical application of composite skin grafting].

Chen B, Jiang DY, Jia CY, Tang CW, Yao QJ, Han JT, Liu YL, Xu MD.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2004 Dec;20(6):347-50. Chinese.

PMID:
15730684
13.

[A clinical study on composite transplantation of meshed split-thickness autograft and heterologous dermal matrix].

Feng X, Tan J, Du Y, Ruan S, Pan Y.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2002 Sep;18(5):269-70. Chinese.

PMID:
12471812
14.
15.

[Effectiveness evaluation of composite skin grafts in repairing deep burn wounds in functional regions].

Meng X, Wang X, Li X, Li W, Lü X, Jiang L, Yuan Y, Li Y.

Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi. 2012 Feb;26(2):219-22. Chinese.

PMID:
22403890
16.

[The manufacturing and clinical application of heterogenous acellular dermal matrix].

Jiang D, Chen B, Xu M, Hu D, Tang C, Zhu X.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2002 Feb;18(1):15-8. Chinese.

PMID:
12515660
17.

[Clinical application of composite skin graft consisting of acellular allogenic dermis and autologous skin].

Shi SJ, Xiao NK, Liu H.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Nov;24(11):1306-7, 1310. Chinese.

18.

[Experimental study on the recycling of denatured acellular dermal matrix after burn].

Wang XC, Li C, Shan F, Wang WT, Zhu XG, Jiang DY.

Zhonghua Shao Shang Za Zhi. 2012 Jun;28(3):201-6. Chinese.

PMID:
22967975
19.

[Clinical application of meshed porcine acellular dermis xenograft with split-thickness skin autograft].

He G, Lin XH, Zhong Q.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2003 Sep;23(9):977-8. Chinese.

PMID:
13129741
20.

[Experimental study on the inflammatory and immune responses of xenogenic acellular dermal matrix transplantation combined with thin split-thickness skin autograft].

Wu Q, Yao M, Pan Y, Qing C, Cao Q, Xu W.

Zhonghua Zheng Xing Wai Ke Za Zhi. 2002 Sep;18(5):266-8. Chinese.

PMID:
12471811
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk