Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 100

1.

[Experience of clinical research from investigation on melamine associated urolithiasis].

Guan N, Ding J.

Zhonghua Er Ke Za Zhi. 2010 Nov;48(11):807-9. Chinese. No abstract available.

PMID:
21215020
2.

The clinical analysis of young children's urolithiasis due to melamine-tainted infant formula.

Sun DQ, Zhang XF, Zhang L, Feng H, Yang YH.

World J Urol. 2010 Oct;28(5):603-7. doi: 10.1007/s00345-009-0479-9. Epub 2009 Oct 7.

PMID:
19809822
3.

Follow-up results of children with melamine induced urolithiasis: a prospective observational cohort study.

Gao J, Xu H, Kuang XY, Huang WY, Zhao NQ, Rao J, Qian QY, Cheng XY, Feng ZM, Xu J, Zhang X, Wang X.

World J Pediatr. 2011 Aug;7(3):232-9. doi: 10.1007/s12519-011-0293-5. Epub 2011 Jun 1.

PMID:
21633859
4.

[Risk factors of melamine-contaminated milk powder related urolithiasis: a multicenter nested case-control study].

Guan N, Yao C, Huang SM, Hu BJ, Zhang DF, Fang QW, Fan QF, Xu GB, Zhu SN, Zhang AH, Liu H, Liu L, Zhang GM, Tao LY, Chang YM, Liu XY, Ai Y, Zhao YM, Ding J.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2010 Dec 18;42(6):690-6. Chinese.

5.

Outcome of children with melamine-induced urolithiasis: results of a two-year follow-up.

Zou CC, Chen XY, Zhao ZY, Zhang WF, Shu Q, Wang JH, Zhang L, Huang SJ, Yang LL.

Clin Toxicol (Phila). 2013 Jul;51(6):473-9. doi: 10.3109/15563650.2013.804191. Epub 2013 Jun 4.

PMID:
23731372
6.

Melamine-induced urolithiasis in a Drosophila model.

Chen WC, Lin WY, Chen HY, Chang CH, Tsai FJ, Man KM, Shen JL, Chen YH.

J Agric Food Chem. 2012 Mar 14;60(10):2753-7. doi: 10.1021/jf204647p. Epub 2012 Mar 1.

PMID:
22352299
7.

Continuous renal replacement therapy for patients with acute kidney injury caused by melamine-related urolithiasis.

Yang ZH, Zhang CM, Liu T, Lou XF, Chen ZJ, Ye S.

World J Pediatr. 2010 May;6(2):158-62. doi: 10.1007/s12519-010-0031-4. Epub 2010 May 21.

PMID:
20490771
8.

Extracorporeal shock wave lithotripsy is effective in treating single melamine induced urolithiasis in infants and young children.

Jia J, Shen X, Wang L, Zhang T, Xu M, Fang X, Xu G, Qian C, Wu Y, Geng H.

J Urol. 2013 Apr;189(4):1498-502. doi: 10.1016/j.juro.2012.11.109. Epub 2012 Nov 27.

PMID:
23201375
9.

Risk factors for acute kidney injury (AKI) in infants with melamine-associated urolithiasis and follow-up: a multi-center retrospective analysis.

He Q, Yue Z, Tang X, Chang H, Wang W, Shi W, Wang Z, Shang P.

Ren Fail. 2014 Oct;36(9):1366-70. doi: 10.3109/0886022X.2014.945215. Epub 2014 Aug 26.

PMID:
25155621
10.

A survey of urolithiasis in young children fed infant formula contaminated with melamine in two townships of Gansu, China.

Shi GQ, Wang ZJ, Feng ZJ, Gao YJ, Di Liu J, Shen T, Li M, Yang J, Xu HB, Jiang XH, Wang ZN, Cai M, Wang YM, Zhu YF, Liu HH, Wang R, Xiong WY, Wang ZT, Yang WZ, Hou PS, Zeng G, Wang Y.

Biomed Environ Sci. 2012 Apr;25(2):149-55.

11.

Ultrasonographic characteristics of urolithiasis in children exposed to melamine-tainted powdered formula.

He Y, Jiang GP, Zhao L, Qian JJ, Yang XZ, Li XY, Du LZ, Shu Q.

World J Pediatr. 2009 May;5(2):118-21. doi: 10.1007/s12519-009-0023-4. Epub 2009 Jul 9.

PMID:
19718533
12.

One-year follow-up of patients with melamine-induced urolithiasis in Southwest China.

Dai Q, Jiang Y, Tu W, Luo H, Wang Z, Lau YL, Shi H, Yang H.

Int J Environ Health Res. 2012;22(5):450-7. doi: 10.1080/09603123.2011.650157. Epub 2012 Jan 10.

PMID:
22233377
13.

Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis in young children.

Guan N, Fan Q, Ding J, Zhao Y, Lu J, Ai Y, Xu G, Zhu S, Yao C, Jiang L, Miao J, Zhang H, Zhao D, Liu X, Yao Y.

N Engl J Med. 2009 Mar 12;360(11):1067-74. doi: 10.1056/NEJMoa0809550. Epub 2009 Feb 4.

14.

Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis.

Dharnidharka VR.

N Engl J Med. 2009 Jun 18;360(25):2676; author reply 2677-8. No abstract available.

PMID:
19537318
15.

Effects of sodium citrate on melamine-cyanuric acid mixture-induced urolithiasis in rats.

Chen YT, Hsuan SL, Jiann BP, Chou CC, Chang SC, Lee YF, Chien MS, Lee WC, Tsai FJ, Liao JW.

Clin Chim Acta. 2013 Sep 23;424:76-82. doi: 10.1016/j.cca.2013.05.016. Epub 2013 May 28.

PMID:
23727468
16.

Acute kidney injury caused by consumption of melamine-contaminated infant formula in 47 children: a multi-institutional experience in diagnosis, treatment and follow-up.

Shang P, Chang H, Yue ZJ, Shi W, Zhang H, Tang X, He Q, Wang W.

Urol Res. 2012 Aug;40(4):293-8. doi: 10.1007/s00240-011-0422-6. Epub 2011 Aug 30.

PMID:
21877125
17.

Management of pediatric urolithiasis induced by melamine-contaminated powdered formula (report of 619 cases).

Panfeng S, Hong C, Zhongjin Y, Wei Z, Wenhui L, Baoguang S, Junsheng B, Liingjun Z, Zizhen H.

Urology. 2011 Aug;78(2):411-6. doi: 10.1016/j.urology.2011.02.020. Epub 2011 Apr 15.

PMID:
21497378
18.

Melamine, powdered milk, and nephrolithiasis in Chinese infants.

Langman CB.

N Engl J Med. 2009 Mar 12;360(11):1139-41. doi: 10.1056/NEJMe0900361. Epub 2009 Feb 4. No abstract available.

19.

Analytical chemistry, toxicology, epidemiology and health impact assessment of melamine in infant formula: recent progress and developments.

Wu Y, Zhang Y.

Food Chem Toxicol. 2013 Jun;56:325-35. doi: 10.1016/j.fct.2013.02.044. Epub 2013 Mar 1. Review.

PMID:
23459149
20.

Melamine-contaminated powdered formula and urolithiasis.

Hocking B.

N Engl J Med. 2009 Jun 18;360(25):2676-7; author reply 2677-8. No abstract available.

PMID:
19537319
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk