Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 247

1.

Hailey-Hailey disease: a novel mutation of the ATP2C1 gene in a Taiwanese family with divergent clinical presentation.

Wang CC, Chao SC, Tsai TH.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Sep;22(9):1145-6. doi: 10.1111/j.1468-3083.2007.02562.x. Epub 2008 Feb 4. No abstract available.

PMID:
18266684
[PubMed - indexed for MEDLINE]
2.

[Identification of a novel mutation in the ATP2C1 gene in a Chinese pedigree with Hailey-Hailey disease].

Zhang ZZ, Li W, Zhou FS, Gao M, Xiao FL, Fang QY, Shen YJ, Du WH, Sui WC, Yang S, Zhang XJ.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2007 Apr;29(2):163-6. Chinese.

PMID:
17536260
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
3.

Mutation analysis of ATP2C1 gene in Taiwanese patients with Hailey-Hailey disease.

Chao SC, Tsai YM, Yang MH.

Br J Dermatol. 2002 Apr;146(4):595-600.

PMID:
11966689
[PubMed - indexed for MEDLINE]
4.

[Mutation detection of ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease].

Li XL, Peng ZH, Xiao SX, Liu Y, Pan M, Zhou SN.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2008 Feb;25(1):63-5. Chinese.

PMID:
18247307
[PubMed - indexed for MEDLINE]
5.

Four novel mutations in ATP2C1 found in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li H, Sun XK, Zhu XJ.

Br J Dermatol. 2003 Sep;149(3):471-4.

PMID:
14510977
[PubMed - indexed for MEDLINE]
6.

A novel mutation in the ATP2C1 gene is associated with Hailey-Hailey disease in a Chinese family.

Liu JZ, Yang T, Li X, Liu M, Wang QK, Liu JY.

Int J Dermatol. 2009 Jan;48(1):47-51. doi: 10.1111/j.1365-4632.2009.03878.x. Erratum in: Int J Dermatol. 2009 May;48(5):554. Liu, Zhou Jiang [corrected to Liu, Jiang Zhou].

PMID:
19126050
[PubMed - indexed for MEDLINE]
7.

Diagnosis of Hailey-Hailey disease facilitated by DNA testing: a novel mutation in ATP2C1.

Nemoto-Hasebe I, Akiyama M, Osawa R, Nakamura H, Shimizu H.

Acta Derm Venereol. 2008;88(4):399-400. doi: 10.2340/00015555-0459. No abstract available.

PMID:
18709316
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
8.

Analysis of ATP2C1 gene mutation in 10 unrelated Japanese families with Hailey-Hailey disease.

Yokota K, Yasukawa K, Shimizu H.

J Invest Dermatol. 2002 Mar;118(3):550-1. No abstract available.

PMID:
11874499
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Free Article
9.

Two novel mutations of the ATP2C1 gene in Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Zhu YG, Yang S, Gao M, Chen JJ, Li W, Wang PG, Zhou HL, Zhao XY, Ren YQ, Xiao FL, Du WH, Zhang XJ, Zhou FS, Shen YJ.

J Dermatol Sci. 2006 May;42(2):125-7. Epub 2006 Mar 15. No abstract available.

PMID:
16540292
[PubMed - indexed for MEDLINE]
10.

A case of Hailey-Hailey disease in an infant with a new ATP2C1 gene mutation.

Xu Z, Zhang L, Xiao Y, Li L, Lin Z, Yang Y, Ma L.

Pediatr Dermatol. 2011 Mar-Apr;28(2):165-8. doi: 10.1111/j.1525-1470.2010.01088.x.

PMID:
20403116
[PubMed - indexed for MEDLINE]
11.

A novel deletion mutation of the ATP2C1 gene in Chinese patients with Hailey-Hailey disease.

Li XL, Peng ZH, Xiao SX, Wang ZH, Liu Y, Pan M, Zhou SN, Luo SJ.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2008 Feb;22(2):253-4. doi: 10.1111/j.1468-3083.2007.02308.x. No abstract available.

PMID:
18211433
[PubMed - indexed for MEDLINE]
12.

Hailey-Hailey disease with affective disorder: report of a case with novel ATP2C1 gene mutation.

Yokota K, Sawamura D.

J Dermatol Sci. 2006 Aug;43(2):150-1. Epub 2006 Apr 27. No abstract available.

PMID:
16644186
[PubMed - indexed for MEDLINE]
13.

Novel mutations in the ATP2C1 gene in two patients with Hailey-Hailey disease.

Rácz E, Csikós M, Kárpáti S.

Clin Exp Dermatol. 2005 Sep;30(5):575-7.

PMID:
16045696
[PubMed - indexed for MEDLINE]
14.

Genetic diagnosis of Hailey-Hailey disease in two Chinese families: novel mutations in the ATP2C1 gene.

Ding YG, Fang H, Lao LM, Jiang XJ, Chen HC.

Clin Exp Dermatol. 2009 Dec;34(8):e968-71. doi: 10.1111/j.1365-2230.2009.03715.x.

PMID:
20055875
[PubMed - indexed for MEDLINE]
15.

Novel mutation in ATP2C1 gene in a Japanese patient with Hailey-Hailey disease.

Ohtsuka T, Okita H, Hama N, Yamazaki S.

Dermatology. 2006;212(2):194-7.

PMID:
16484827
[PubMed - indexed for MEDLINE]
16.

Eight novel mutations of ATP2C1 identified in 17 Chinese families with Hailey-Hailey disease.

Zhang F, Yan X, Jiang D, Tian H, Wang C, Yu L.

Dermatology. 2007;215(4):277-83.

PMID:
17911984
[PubMed - indexed for MEDLINE]
17.

[Mutation analysis of ATP2C1 gene in a Chinese family with Hailey-Hailey disease].

Zhang GL, Sun YT, Shi HJ, Gu Y, Shao MH, Du XF.

Zhonghua Yi Xue Yi Chuan Xue Za Zhi. 2010 Aug;27(4):414-6. doi: 10.3760/cma.j.issn.1003-9406.2010.04.012. Chinese.

PMID:
20677148
[PubMed - indexed for MEDLINE]
18.

A novel missense mutation of the ATP2C1 gene in a Chinese patient with Hailey-Hailey disease.

Cheng Y, Cheng YM, Zhao G, Jia MC.

Biochem Biophys Res Commun. 2011 Mar 18;406(3):420-2. doi: 10.1016/j.bbrc.2011.02.060. Epub 2011 Feb 15.

PMID:
21329674
[PubMed - indexed for MEDLINE]
19.

Genetic diagnosis in a Chinese Hailey-Hailey disease pedigree with novel ATP2C1 gene mutation.

Ma YM, Zhang XJ, Liang YH, Ma L, Sun LD, Zhou FS, Fang QY, Gao M, Yang S, Li YZ.

Arch Dermatol Res. 2008 Apr;300(4):203-7. doi: 10.1007/s00403-008-0834-5. Epub 2008 Feb 8.

PMID:
18259764
[PubMed - indexed for MEDLINE]
20.

Detection of ATP2C1 gene mutation in familial benign chronic pemphigus.

Chen S, Huang C, Li J.

J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2005;25(5):585-6, 589.

PMID:
16463682
[PubMed - indexed for MEDLINE]

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk