Format
Sort by

Send to

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 205

1.

[Study on the effects of two kinds of cactus polysaccharide on erythrocyte immune function of S180 mice].

Ji YB, Ji CF, Zou X, Gao SY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 May;30(9):690-3. Chinese.

PMID:
16075736
2.

[Study on the effects of two kinds of cactus polysaccharide on erythrocyte membrane protein and fluidity of the lipid in S180 mice].

Ji YB, Ji CF, Zou X, Gao SY.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004 Oct;29(10):967-70. Chinese.

PMID:
15631085
3.

[Antitumor effect of polysaccharides from cactus pear fruit in S180-bearing mice].

Liang BB, Liu HG, Cao JT.

Ai Zheng. 2008 Jun;27(6):580-4. Chinese.

PMID:
18570729
4.

[Pathological observations of Fructus Schisandrae polysaccharide on anti-tumor effects in S180-bearing mice].

Huang L, Chen L, Zhang Z.

Zhong Yao Cai. 2004 Mar;27(3):202-3. Chinese.

PMID:
15272786
5.

[Erythrocyte immunologic function effects of Patrinia scabra extracts by macroporous adsorptive resins on mice burdened transplanted tumor].

Wang XX, Zhao JX, Cheng WD, Chen R, Bai DC.

Zhong Yao Cai. 2007 Nov;30(11):1414-7. Chinese.

PMID:
18323212
6.

[Effects of Rhaponticum uniforum polysaccharide on immune response of mice after antigen stimulation and their possible mechanisms].

Li FS, Yang G, Xian F, Liu H.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2007 Mar;32(5):433-5. Chinese.

PMID:
17511153
7.

[Experimental study on antitumor effect of extracts from Cestrum nocturnum in vivo].

Zhong ZG, Zhao SY, Lv JY, Li P.

Zhong Yao Cai. 2008 Nov;31(11):1709-12. Chinese.

PMID:
19260288
8.

[Effects of Patrinia scabra bunge macroporous adsorptive resins extracts on erythrocyte immune function in tumor bearing mice].

Wang XX, Zhao JX, Cheng WD.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2007 Aug;27(8):732-5. Chinese.

PMID:
17879540
9.

[Study on the anticancer activities of the Clematis manshrica saponins in vivo].

Zhao Y, Wang CM, Wang BG, Zhang CX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Sep;30(18):1452-3. Chinese.

PMID:
16381470
10.

[Experimental study on anti-tumor effect of extractive from Celastrus orbiculatus in vivo].

Zhang J, Xu YM, Wang WM, Liu YQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Sep;31(18):1514-6. Chinese.

PMID:
17144469
11.

[Influences of FVP1 on the curative and negative effects of CTX].

Yuan Q, Chen ZY, Yan MX.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2005 Jun;30(12):933-5. Chinese.

PMID:
16124615
12.

[Study on depressant effects of THPS on S180 tumor-bearing-mice and its mechanisms].

Lei FF, Zhao JX, Wang XX, Yao BT, Ding K.

Zhong Yao Cai. 2007 Dec;30(12):1548-51. Chinese.

PMID:
18422188
13.

[Study on anti-tumor effect of extractions from roots of Actinidia deliciosa].

Liang J, Wang XS, Zhen HS, Zhong ZG, Zhang WY, Zhang WW, Li WL.

Zhong Yao Cai. 2007 Oct;30(10):1279-82. Chinese.

PMID:
18300504
14.

[Structural analysis and anti-tumor activity in vivo of polysaccharide APS-2a from Angelica sinensis].

Cao W, Li XQ, Hou Y, Fan HT, Zhang XN, Mei QB.

Zhong Yao Cai. 2008 Feb;31(2):261-6. Chinese.

PMID:
18619275
15.

[Studies of Echinopsis multiplex on antineoplastic effects].

Chen C, Jin R, Sun Z, Zhang H.

Zhong Yao Cai. 1999 Nov;22(11):581-3. Chinese.

PMID:
12571899
16.

[Study on anti-tumor effect of medicinal fungi Phellinus igniarius extracts].

Yang Q, Hu XG, Wan Q, Wang WQ.

Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2006 Oct;31(20):1713-5. Chinese.

PMID:
17225544
17.
18.

[In vivo anti-tumor effect of polysaccharide from Sargassum confusum and the mechanisms].

Liu QY, Meng QY.

Di Yi Jun Yi Da Xue Xue Bao. 2004 Apr;24(4):434-6. Chinese.

19.

[Antitumor effect of alcohol extract from Sesamum indicum flower on S180 and H22 experimental tumor].

Xu H, Yang X, Yang J, Qi W, Liu C, Yang Y.

Zhong Yao Cai. 2003 Apr;26(4):272-3. Chinese.

PMID:
14528695
20.

[Investigation of erythrocyte immune function of patients with endometriosis].

Hu X, Lin Q, Zhang Z.

Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. 1999 Apr;34(4):207-9. Chinese.

PMID:
11326915
Items per page

Supplemental Content

Write to the Help Desk