Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from PubMed

Items: 1 to 20 of 284

1.

[Effects of arsenic trioxide, ginseng saponin and beta-elemene on telomere-telomerase system in K562 cell line].

Wang Y, Fang MY, Jiang F, Peng HJ.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2004 Jun;12(3):315-20. Chinese.

PMID:
15228657
2.
3.
4.

[Effect of arsenic trioxide on telomerase and telomerase reverse transcriptase in KM3 cell line].

Guo ZX, Jin J.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2004 Jun;12(3):346-9. Chinese.

PMID:
15228664
5.

Increasing sensitivity to arsenic trioxide-induced apoptosis by altered telomere state.

Zhang Y, Cao EH, Liang XQ, Qin JF.

Eur J Pharmacol. 2003 Aug 8;474(2-3):141-7.

PMID:
12921855
6.
7.

Experimental study on apoptosis of HL-60 cell induced by arsenic trioxide.

Wang Z, Xu Y, Liao J.

Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 2000 Jul;20(7):536-8.

PMID:
12043582
8.

Inhibition on LS-174T cell growth and activity of telomerase in vitro and in vivo by arsenic trioxide.

Wang X, Wang G, Dong D, Fu S, Yang B.

Exp Toxicol Pathol. 2008 Sep;60(6):481-8. doi: 10.1016/j.etp.2008.04.011. Epub 2008 Jul 7.

PMID:
18606528
9.

[The effect of arsenic sulfide combined with IFN-alpha on K562 cells].

Li J, Liu SX, Zhang M.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Oct;25(10):929-31. Chinese.

PMID:
19811746
10.

N-(beta-Elemene-13-yl)tryptophan methyl ester induces apoptosis in human leukemia cells and synergizes with arsenic trioxide through a hydrogen peroxide dependent pathway.

Yu Z, Wang R, Xu L, Dong J, Jing Y.

Cancer Lett. 2008 Sep 28;269(1):165-73. doi: 10.1016/j.canlet.2008.04.034. Epub 2008 Jun 6.

PMID:
18538921
11.

[Comparison of the effect of arsenic sulfide on apoptosis and hTERT-mRNA expression in two leukemia cell lines].

Li J, Cao YX, Hao JX, Liu SX.

Xi Bao Yu Fen Zi Mian Yi Xue Za Zhi. 2009 Oct;25(10):900-2. Chinese.

PMID:
19811737
12.

Arsenic Trioxide overcomes cell adhesion-mediated drug resistance through down-regulating the expression of beta(1)-integrin in K562 chronic myelogenous leukemia cell line.

Guo-Bao W, Xiao-Qin C, Qi-Rong G, Jie L, Gui-Nan L, Yue L.

Leuk Lymphoma. 2010 Jun;51(6):1090-7. doi: 10.3109/10428191003746315.

PMID:
20470221
13.

[The effect of arsenic trioxide (As2O3) combined with BSO on K562/ADM cell and its mechanisms].

Wang T, Ma LM, Zhang HP, Wang HW, Yang LH, Qiao ZH.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2007 Jul;28(7):438-43. Chinese.

PMID:
18072624
14.

[The effect and mechanism of arsenic trioxide on hepatocellular carcinoma].

Liu LX, Zhu AL, Chen W, Guo HX, Wang XQ, Liu ZH, Zhang TD, Jiang HC, Wu M.

Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 2005 Jan 1;43(1):33-6. Chinese.

PMID:
15774171
15.

[The effect of As2O3 on induction of apoptosis and inhibition of telomerase activity in colon cancer LS-174T cells].

Wang XS, Wang GY, Xu HT, Wang K, Liu M, Fu SB, Geng JS, Zhang QF, Dong XS, Zhao JH.

Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2007 Jun;29(6):415-8. Chinese.

PMID:
17974272
16.

[Study on the mechanisms of telomerase regulations during apoptosis of the human MDS-RAEB cell line MUTZ-1 cells induced by arsenic trioxide].

Tong HY, Jin J, Xu WL, Qian WB, Lin MF.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2005 Aug;13(4):615-9. Chinese.

PMID:
16129045
17.
18.

[Regulation of telomerase activity in HL-60 and NB4 cells by arsenic trioxide].

Chen F, Xu G, Li Y, Zhang M.

Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2000 Jul;21(7):366-9. Chinese.

PMID:
11877007
19.
20.

[Mechanisms underlying the effect of arsenic trioxide on proliferation inhibition and apoptosis induction in myeloma cell line u266].

Yu QH, Zhan R, Huang HB.

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi. 2007 Oct;15(5):982-5. Chinese.

PMID:
17956674
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk