Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 403

Similar articles for PubMed (Select 15272286)

1.

Pulmonary pathology of severe acute respiratory syndrome in Toronto.

Hwang DM, Chamberlain DW, Poutanen SM, Low DE, Asa SL, Butany J.

Mod Pathol. 2005 Jan;18(1):1-10.

2.

[Lung pathology and pathogenesis of severe acute respiratory syndrome: a report of six full autopsies].

Pei F, Zheng J, Gao ZF, Zhong YF, Fang WG, Gong EC, Zou WZ, Wang SL, Gao DX, Xie ZG, Lu M, Shi XY, Liu CR, Yang JP, Wang YP, Han ZH, Shi XH, Dao WB, Gu J.

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2005 Oct;34(10):656-60. Chinese.

PMID:
16536279
3.

Lung pathology of severe acute respiratory syndrome (SARS): a study of 8 autopsy cases from Singapore.

Franks TJ, Chong PY, Chui P, Galvin JR, Lourens RM, Reid AH, Selbs E, McEvoy CP, Hayden CD, Fukuoka J, Taubenberger JK, Travis WD.

Hum Pathol. 2003 Aug;34(8):743-8. Erratum in: Hum Pathol. 2004 Jan;35(1):138.

PMID:
14506633
4.

Evolution of pulmonary pathology in severe acute respiratory syndrome.

Hsiao CH, Wu MZ, Chen CL, Hsueh PR, Hsieh SW, Yang PC, Su IJ.

J Formos Med Assoc. 2005 Feb;104(2):75-81.

PMID:
15765160
5.

[Clinical pathology and pathogenesis of severe acute respiratory syndrome].

Zhao JM, Zhou GD, Sun YL, Wang SS, Yang JF, Meng EH, Pan D, Li WS, Zhou XS, Wang YD, Lu JY, Li N, Wang DW, Zhou BC, Zhang TH.

Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi. 2003 Sep;17(3):217-21. Chinese.

PMID:
15340561
6.

A clinicopathological study of three cases of severe acute respiratory syndrome (SARS).

Lang ZW, Zhang LJ, Zhang SJ, Meng X, Li JQ, Song CZ, Sun L, Zhou YS, Dwyer DE.

Pathology. 2003 Dec;35(6):526-31.

PMID:
14660106
7.

[Expression of SARS-CoV in various types of cells in lung tissues].

Lu Y, Gong EC, Zhang QY, Gu J, Li XW, Zhang B, Hou L, Shao HQ, Gao ZF, Zheng J, Fang WG, Zhong YF.

Beijing Da Xue Xue Bao. 2005 Oct 18;37(5):453-7. Chinese.

8.

Detection of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus in pneumocytes of the lung.

Chow KC, Hsiao CH, Lin TY, Chen CL, Chiou SH.

Am J Clin Pathol. 2004 Apr;121(4):574-80.

9.

Pulmonary pathological features in coronavirus associated severe acute respiratory syndrome (SARS).

Tse GM, To KF, Chan PK, Lo AW, Ng KC, Wu A, Lee N, Wong HC, Mak SM, Chan KF, Hui DS, Sung JJ, Ng HK.

J Clin Pathol. 2004 Mar;57(3):260-5.

10.

[Lung pathology of severe acute respiratory syndrome].

Chen J, Xie YQ, Zhang HT, Wan JW, Wang DT, Lu ZH, Wang QZ, Xue XH, Si WX, Luo YF, Qiu HM.

Zhongguo Yi Xue Ke Xue Yuan Xue Bao. 2003 Jun;25(3):360-2. Chinese.

PMID:
12905758
11.

[Morphological study of severe acute respiratory syndrome (SARS)].

Chen J, Zhang HT, Xie YQ, Wan JW, Lu ZH, Wang DT, Wang QZ, Xue XH, Si WX, Luo YF, Qiu HM.

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2003 Dec;32(6):516-20. Chinese.

PMID:
14761595
12.

[Detection of severe acute respiratory syndrome probable patients' virus RNA in Hangzhou by using a two loci and a modified nested real-time reverse transcription polymerase chain reaction].

Ye R, Pan JC, Huang ZC, Wang H, Wang HQ, Wei DF, Xu K, Wen HG, Chen KK.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2005 Mar;39(2):129-32. Chinese.

PMID:
15842838
13.

Evaluation of a real-time polymerase-chain reaction for severe acute respiratory syndrome (SARS) associated coronavirus in patients with hospitalised exacerbation of COPD.

Rohde G, Borg I, Arinir U, Bufe A, Dorsten C, Schultze-Werninghaus G, Bauer TT.

Eur J Med Res. 2004 Nov 29;9(11):505-9.

PMID:
15649859
14.

A novel coronavirus associated with severe acute respiratory syndrome.

Ksiazek TG, Erdman D, Goldsmith CS, Zaki SR, Peret T, Emery S, Tong S, Urbani C, Comer JA, Lim W, Rollin PE, Dowell SF, Ling AE, Humphrey CD, Shieh WJ, Guarner J, Paddock CD, Rota P, Fields B, DeRisi J, Yang JY, Cox N, Hughes JM, LeDuc JW, Bellini WJ, Anderson LJ; SARS Working Group.

N Engl J Med. 2003 May 15;348(20):1953-66. Epub 2003 Apr 10.

15.

Colonization of severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus among health-care workers screened by nasopharyngeal swab.

Ho HT, Chang MS, Wei TY, Hsieh WS, Hung CC, Yang HM, Lu YT.

Chest. 2006 Jan;129(1):95-101.

PMID:
16424418
16.

[Pathological changes of lungs in patients with severity acute respiratory syndrome].

Lai RQ, Feng XD, Gu YY, Lai HW, Liu F, Tian Y, Wang ZC, Zhang W, Chen GQ, Yang CH, Yang T.

Zhonghua Bing Li Xue Za Zhi. 2004 Aug;33(4):354-7. Chinese.

PMID:
15363323
17.

Clinical and laboratory features of severe acute respiratory syndrome vis-a-vis onset of fever.

Liu CL, Lu YT, Peng MJ, Chen PJ, Lin RL, Wu CL, Kuo HT.

Chest. 2004 Aug;126(2):509-17.

PMID:
15302738
18.

The clinical pathology of severe acute respiratory syndrome (SARS): a report from China.

Ding Y, Wang H, Shen H, Li Z, Geng J, Han H, Cai J, Li X, Kang W, Weng D, Lu Y, Wu D, He L, Yao K.

J Pathol. 2003 Jul;200(3):282-9.

PMID:
12845623
19.

Severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus infection in Toronto children: a second look.

Bitnun A, Read S, Tellier R, Petric M, Richardson SE.

Pediatrics. 2009 Jan;123(1):97-101. doi: 10.1542/peds.2007-3745.

PMID:
19117866
20.

Lung pathology of fatal severe acute respiratory syndrome.

Nicholls JM, Poon LL, Lee KC, Ng WF, Lai ST, Leung CY, Chu CM, Hui PK, Mak KL, Lim W, Yan KW, Chan KH, Tsang NC, Guan Y, Yuen KY, Peiris JS.

Lancet. 2003 May 24;361(9371):1773-8.

PMID:
12781536
Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Write to the Help Desk