Logo of genbioBioMed CentralBiomed Central Web Sitesearchsubmit a manuscriptregisterthis journalGenome BiologyJournal Front Page

Volume 15(12);  2014

Method

Huaien Luo, Juntao Li, Burton Kuan Hui Chia, Paul Robson, Niranjan Nagarajan
Genome Biol. 2014; 15(12): 527. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0527-7
PMCID:
PMC4253014

Research

Yu-Chan Zhang, Jian-You Liao, Ze-Yuan Li, Yang Yu, Jin-Ping Zhang, Quan-Feng Li, Liang-Hu Qu, Wen-Sheng Shu, Yue-Qin Chen
Genome Biol. 2014; 15(12): 512. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0512-1
PMCID:
PMC4253996
Ya-Ping Tsai, Hsiao-Fan Chen, Sung-Yuan Chen, Wei-Chung Cheng, Hsei-Wei Wang, Zih-Jie Shen, Chunxiao Song, Shu-Chun Teng, Chuan He, Kou-Juey Wu
Genome Biol. 2014; 15(12): 513. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0513-0
PMCID:
PMC4253621
Jian Xue, Xin Zhou, Chuan-Xi Zhang, Li-Li Yu, Hai-Wei Fan, Zhuo Wang, Hai-Jun Xu, Yu Xi, Zeng-Rong Zhu, Wen-Wu Zhou, Peng-Lu Pan, Bao-Ling Li, John K Colbourne, Hiroaki Noda, Yoshitaka Suetsugu, Tetsuya Kobayashi, Yuan Zheng, Shanlin Liu, Rui Zhang, Yang Liu, Ya-Dan Luo, Dong-Ming Fang, Yan Chen, Dong-Liang Zhan, Xiao-Dan Lv, Yue Cai, Zhao-Bao Wang, Hai-Jian Huang, Ruo-Lin Cheng, Xue-Chao Zhang, Yi-Han Lou, Bing Yu, Ji-Chong Zhuo, Yu-Xuan Ye, Wen-Qing Zhang, Zhi-Cheng Shen, Huan-Ming Yang, Jian Wang, Jun Wang, Yan-Yuan Bao, Jia-An Cheng
Genome Biol. 2014; 15(12): 521. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0521-0
PMCID:
PMC4269174
Elin Hall, Petr Volkov, Tasnim Dayeh, Jonathan Lou S Esguerra, Sofia Salö, Lena Eliasson, Tina Rönn, Karl Bacos, Charlotte Ling
Genome Biol. 2014; 15(12): 522. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0522-z
PMCID:
PMC4256841
Assieh Saadatpour, Guoji Guo, Stuart H Orkin, Guo-Cheng Yuan
Genome Biol. 2014; 15(12): 525. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0525-9
PMCID:
PMC4262970
Filipe C Martins, Ines de Santiago, Anne Trinh, Jian Xian, Anne Guo, Karen Sayal, Mercedes Jimenez-Linan, Suha Deen, Kristy Driver, Marie Mack, Jennifer Aslop, Paul D Pharoah, Florian Markowetz, James D Brenton
Genome Biol. 2014; 15(12): 526. Published online Dec 17, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0526-8
PMCID:
PMC4268857
Akash Kumar, Evan A Boyle, Mari Tokita, Andrei M Mikheev, Michelle C Sanger, Emily Girard, John R Silber, Luis F Gonzalez-Cuyar, Joseph B Hiatt, Andrew Adey, Choli Lee, Jacob O Kitzman, Donald E Born, Daniel L Silbergeld, James M Olson, Robert C Rostomily, Jay Shendure
Genome Biol. 2014; 15(12): 530. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0530-z
PMCID:
PMC4272528
Gilberto E Flores, J Gregory Caporaso, Jessica B Henley, Jai Ram Rideout, Daniel Domogala, John Chase, Jonathan W Leff, Yoshiki Vázquez-Baeza, Antonio Gonzalez, Rob Knight, Robert R Dunn, Noah Fierer
Genome Biol. 2014; 15(12): 531. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0531-y
PMCID:
PMC4252997
Fei Gao, Yudong Xia, Junwen Wang, Zhilong Lin, Ying Ou, Xing Liu, Weilong Liu, Boping Zhou, Huijuan Luo, Baojin Zhou, Bo Wen, Xiuqing Zhang, Jian Huang
Genome Biol. 2014; 15(12): 533. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0533-9
PMCID:
PMC4253612
Sarah Diermeier, Petros Kolovos, Leonhard Heizinger, Uwe Schwartz, Theodore Georgomanolis, Anne Zirkel, Gero Wedemann, Frank Grosveld, Tobias A Knoch, Rainer Merkl, Peter R Cook, Gernot Längst, Argyris Papantonis
Genome Biol. 2014; 15(12): 536. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0536-6
PMCID:
PMC4268828
David R Kelley, David G Hendrickson, Danielle Tenen, John L Rinn
Genome Biol. 2014; 15(12): 537. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0537-5
PMCID:
PMC4272801
Jie Cui, Wei Zhao, Zhiyong Huang, Erich D Jarvis, M Thomas P Gilbert, Peter J Walker, Edward C Holmes, Guojie Zhang
Genome Biol. 2014; 15(12): 539. Published online Dec 11, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0539-3
PMCID:
PMC4272516
Claudia C Weber, Benoit Nabholz, Jonathan Romiguier, Hans Ellegren
Genome Biol. 2014; 15(12): 542. Published online Dec 11, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0542-8
PMCID:
PMC4264323
Yuying Wang, Weihao Wang, Jianghua Cai, Yanrui Zhang, Guozheng Qin, Shiping Tian
Genome Biol. 2014; 15(12): 548. Published online Dec 3, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0548-2
PMCID:
PMC4269173
Zhen Wang, Valentine Murigneux, Hervé Le Hir
Genome Biol. 2014; 15(12): 551. Published online Dec 5, 2014. doi: 10.1186/s13059-014-0551-7
PMCID:
PMC4268817

Articles from Genome Biology are provided here courtesy of BioMed Central