Logo of bmcpsBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Plant Biology

Volume 15(1);  2015

Research Articles

Shuqing Xu, Wenwu Zhou, Sarah Pottinger, Ian T Baldwin
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 2. Published online Jan 16, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0406-0
PMCID:
PMC4304619
Subhashree Subramanyam, Nagesh Sardesai, Subhash C Minocha, Cheng Zheng, Richard H Shukle, Christie E Williams
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 3. Published online Jan 16, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0396-y
PMCID:
PMC4308891
Elmer Iquira, Sonah Humira, Belzile François
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 5. Published online Jan 17, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0408-y
PMCID:
PMC4304118
Vincenzo Lionetti, Angelica Giancaspro, Eleonora Fabri, Stefania L Giove, Nathan Reem, Olga A Zabotina, Antonio Blanco, Agata Gadaleta, Daniela Bellincampi
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 6. Published online Jan 19, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0369-1
PMCID:
PMC4298115
Sylvia Ulferts, Rhoda Delventhal, Richard Splivallo, Petr Karlovsky, Ulrich Schaffrath
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 7. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0409-x
PMCID:
PMC4307682
Jing Xu, Lian Zhou, Vittorio Venturi, Ya-Wen He, Mikiko Kojima, Hitoshi Sakakibari, Monica Höfte, David De Vleesschauwer
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 10. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0411-3
PMCID:
PMC4307914
Yujie Luo, Xiaona Zhang, Zhengrong Luo, Qinglin Zhang, Jihong Liu
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 11. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0400-6
PMCID:
PMC4308916
Haifeng Zhu, Hua Wang, Yifang Zhu, Jianwen Zou, Fang-Jie Zhao, Chao-Feng Huang
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 16. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0395-z
PMCID:
PMC4307214
Chao Zhang, Lin Zhang, Sheng Zhang, Shuang Zhu, Pingzhi Wu, Yaping Chen, Meiru Li, Huawu Jiang, Guojiang Wu
BMC Plant Biol. 2015; 15(1): 17. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12870-014-0397-x
PMCID:
PMC4307156

Articles from BMC Plant Biology are provided here courtesy of BioMed Central