Logo of plosgenPLoS GeneticsSubmit to PLoSGet E-mail AlertsContact UsPublic Library of Science (PLoS)Read the Journal

Volume 11(4);  2015 Apr

Research Articles

Makoto Horikawa, Surojit Sural, Ao-Lin Hsu, Adam Antebi
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005023. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1371/journal.pgen.1005023
PMCID:
PMC4382338
Laura Corrales-Guerrero, Asaf Tal, Rinat Arbel-Goren, Vicente Mariscal, Enrique Flores, Antonia Herrero, Joel Stavans
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005031. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1371/journal.pgen.1005031
PMCID:
PMC4382288
Francesca Oltrabella, Grzegorz Pietka, Irene Barinaga-Rementeria Ramirez, Aleksandr Mironov, Toby Starborg, Iain A. Drummond, Katherine A. Hinchliffe, Martin Lowe
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005058. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005058
PMCID:
PMC4383555
Michael E. Reschen, Kyle J. Gaulton, Da Lin, Elizabeth J. Soilleux, Andrew J. Morris, Susan S. Smyth, Christopher A. O'Callaghan
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005061. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005061
PMCID:
PMC4383549
Norihito Uemura, Masato Koike, Satoshi Ansai, Masato Kinoshita, Tomoko Ishikawa-Fujiwara, Hideaki Matsui, Kiyoshi Naruse, Naoaki Sakamoto, Yasuo Uchiyama, Takeshi Todo, Shunichi Takeda, Hodaka Yamakado, Ryosuke Takahashi
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005065. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005065
PMCID:
PMC4383526
Frédérique Pelsy, Vincent Dumas, Lucie Bévilacqua, Stéphanie Hocquigny, Didier Merdinoglu
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005081. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005081
PMCID:
PMC4383506
Sabrina L. Andersen, Roketa S. Sloan, Thomas D. Petes, Sue Jinks-Robertson
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005098. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1371/journal.pgen.1005098
PMCID:
PMC4382028
Mónica Serrano, JinXin Gao, João Bota, Ashley R. Bate, Jeffrey Meisner, Patrick Eichenberger, Charles P. Moran, Jr., Adriano O. Henriques
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005104. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005104
PMCID:
PMC4383634
Yun Kyoung Kang, Nagireddy Putluri, Suman Maity, Anna Tsimelzon, Olga Ilkayeva, Qianxing Mo, David Lonard, George Michailidis, Arun Sreekumar, Christopher B. Newgard, Meng Wang, Sophia Y. Tsai, Ming-Jer Tsai, Bert W. O'Malley
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005116. Published online 2015 Apr 1. doi: 10.1371/journal.pgen.1005116
PMCID:
PMC4382186
Jingqun Ao, Yinnan Mu, Li-Xin Xiang, DingDing Fan, MingJi Feng, Shicui Zhang, Qiong Shi, Lv-Yun Zhu, Ting Li, Yang Ding, Li Nie, Qiuhua Li, Wei-ren Dong, Liang Jiang, Bing Sun, XinHui Zhang, Mingyu Li, Hai-Qi Zhang, ShangBo Xie, YaBing Zhu, XuanTing Jiang, Xianhui Wang, Pengfei Mu, Wei Chen, Zhen Yue, Zhuo Wang, Jun Wang, Jian-Zhong Shao, Xinhua Chen
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005118. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005118
PMCID:
PMC4383535
Dorothy Concepcion, Kevin D. Ross, Kasey R. Hutt, Gene W. Yeo, Bruce A. Hamilton
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005123. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005123
PMCID:
PMC4383553
Eric M. Camino, John C. Butts, Alison Ordway, Jordan E. Vellky, Mark Rebeiz, Thomas M. Williams
PLoS Genet. 2015 Apr; 11(4): e1005136. Published online 2015 Apr 2. doi: 10.1371/journal.pgen.1005136
PMCID:
PMC4383587

Articles from PLoS Genetics are provided here courtesy of Public Library of Science