Logo of bmcvetresBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Veterinary Research

Volume 11(1);  2015

Methodology Article

Jianke Wang, Yuening Cheng, Miao Zhang, Hang Zhao, Peng Lin, Li Yi, Mingwei Tong, Shipeng Cheng
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 1. Published online Jan 13, 2015. doi: 10.1186/s12917-014-0312-6
PMCID:
PMC4300173

Research Articles

Yu-Wei Lin, Holger A Volk, Jacques Penderis, Andrea Tipold, Jan P Ehlers
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 2. Published online Jan 13, 2015. doi: 10.1186/s12917-014-0315-3
PMCID:
PMC4300725
Panpicha Sattasathuchana, Niels Grützner, Rosana Lopes, Blake C Guard, Jan S Suchodolski, Jörg M Steiner
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 5. Published online Jan 17, 2015. doi: 10.1186/s12917-015-0321-0
PMCID:
PMC4299803
Cosme Alvarado-Esquivel, Domingo Alvarado-Esquivel, Jitender P Dubey
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 6. Published online Jan 17, 2015. doi: 10.1186/s12917-015-0325-9
PMCID:
PMC4301930
Si-Yuan Qin, Si-Yang Huang, Ming-Yang Yin, Qi-Dong Tan, Guang-Xue Liu, Dong-Hui Zhou, Xing-Quan Zhu, Ji-Zhang Zhou, Ai-Dong Qian
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 8. Published online Jan 20, 2015. doi: 10.1186/s12917-015-0323-y
PMCID:
PMC4308933
Marisa Haenni, Didier Hocquet, Cécile Ponsin, Pascal Cholley, Christophe Guyeux, Jean-Yves Madec, Xavier Bertrand
BMC Vet Res. 2015; 11(1): 9. Published online Jan 21, 2015. doi: 10.1186/s12917-015-0324-x
PMCID:
PMC4307146

Articles from BMC Veterinary Research are provided here courtesy of BioMed Central