Logo of bmcgeneBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Genetics

Volume 16;  2015

Software

Zhe Zhang, Xiujin Li, Xiangdong Ding, Jiaqi Li, Qin Zhang
BMC Genet. 2015; 16(1): 10. Published online 2015 Feb 5. doi: 10.1186/s12863-015-0173-4
PMCID:
PMC4328615

Research Articles

Andreas Benke, Claude Urbany, Benjamin Stich
BMC Genet. 2015; 16: 1. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0153-0
PMCID:
PMC4342226
Herman De Beukelaer, Geert De Meyer, Veerle Fack
BMC Genet. 2015; 16: 2. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0154-z
PMCID:
PMC4332449
Jaemin Kim, Seoae Cho, Kelsey Caetano-Anolles, Heebal Kim, Youn-Chul Ryu
BMC Genet. 2015; 16(1): 3. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-014-0160-1
PMCID:
PMC4314801
Xu Han, Lixuan Gui, Bing Liu, Jing Wang, Yaru Li, Xiayun Dai, Jun Li, Binyao Yang, Gaokun Qiu, Jing Feng, Xiaomin Zhang, Tangchun Wu, Meian He
BMC Genet. 2015; 16(1): 4. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0162-7
PMCID:
PMC4314773
Renyong Guo, Ying Zheng, Jiezuan Yang, Nengneng Zheng
BMC Genet. 2015; 16(1): 5. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0165-4
PMCID:
PMC4314802
Paulina Paczynska, Adrian Grzemski, Maciej Szydlowski
BMC Genet. 2015; 16(1): 6. Published online 2015 Jan 30. doi: 10.1186/s12863-015-0166-3
PMCID:
PMC4318388
Huan Chen, Junquan Xu, Yuxi Zhou, Yong Gao, Guoqing Wang, Jiguang Xia, Michael SY Huen, Wai Ting Siok, Yuyang Jiang, Li Hai Tan, Yimin Sun
BMC Genet. 2015; 16: 7. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12863-015-0172-5
PMCID:
PMC4342093
Clare Edwards, John Canfield, Neil Copes, Andres Brito, Muhammad Rehan, David Lipps, Jessica Brunquell, Sandy D Westerheide, Patrick C Bradshaw
BMC Genet. 2015; 16(1): 8. Published online 2015 Feb 3. doi: 10.1186/s12863-015-0167-2
PMCID:
PMC4328591
Xidong Mu, Guangyuan Hou, Hongmei Song, Peng Xu, Du Luo, Dangen Gu, Meng Xu, Jianren Luo, Jiaen Zhang, Yinchan Hu
BMC Genet. 2015; 16(1): 12. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0175-2
PMCID:
PMC4328836
Steve Michel, Markus A Keller, Mirjam MC Wamelink, Markus Ralser
BMC Genet. 2015; 16: 13. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0171-6
PMCID:
PMC4331311
Wei Hou, Xuefeng Wan, Junwei Fan
BMC Genet. 2015; 16: 14. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0163-6
PMCID:
PMC4342192
Anna Maciąg, Francesco Villa, Anna Ferrario, Chiara Carmela Spinelli, Albino Carrizzo, Alberto Malovini, Annalaura Torella, Chiara Montenero, Attilio Parisi, Gianluigi Condorelli, Carmine Vecchione, Vincenzo Nigro, Annibale Sandro Montenero, Annibale Alessandro Puca
BMC Genet. 2015; 16: 15. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0177-0
PMCID:
PMC4342200
Ina Sternstein, Monika Reissmann, Dorota Maj, Josef Bieniek, Gudrun A Brockmann
BMC Genet. 2015; 16: 16. Published online 2015 Feb 11. doi: 10.1186/s12863-015-0168-1
PMCID:
PMC4330979
Yi Wang, Chao Yang, Qiaojun Jin, Dongjie Zhou, Shuangshuang Wang, Yuanjie Yu, Long Yang
BMC Genet. 2015; 16: 18. Published online 2015 Feb 15. doi: 10.1186/s12863-015-0178-z
PMCID:
PMC4333251

Methodology Articles

Laura Grange, Jean-François Bureau, Iryna Nikolayeva, Richard Paul, Kristel Van Steen, Benno Schwikowski, Anavaj Sakuntabhai
BMC Genet. 2015; 16: 11. Published online 2015 Feb 6. doi: 10.1186/s12863-015-0174-3
PMCID:
PMC4341885
Jane Ward, Mariann Rakszegi, Zoltán Bedő, Peter R Shewry, Ian Mackay
BMC Genet. 2015; 16: 19. Published online 2015 Feb 26. doi: 10.1186/s12863-015-0169-0
PMCID:
PMC4348103

Articles from BMC Genetics are provided here courtesy of BioMed Central