Logo of bmcbiocBioMed Centralsearchsubmit a manuscriptregisterthis journalBMC Biochemistry

Volume 16(1);  2015

Research Articles

Yanxiang Tong, Wei Feng, Yimin Wu, Huicheng Lv, Yanfei Jia, Dianming Jiang
BMC Biochem. 2015; 16(1): 1. Published online Jan 15, 2015. doi: 10.1186/s12858-015-0031-z
PMCID:
PMC4299473
Liping Li, Youxiang Sun, Jiangqin Liu, Xiaodan Wu, Lijun Chen, Li Ma, Pengfei Wu
BMC Biochem. 2015; 16(1): 2. Published online Jan 16, 2015. doi: 10.1186/s12858-014-0030-5
PMCID:
PMC4304611

Articles from BMC Biochemistry are provided here courtesy of BioMed Central