Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Results: 1 to 20 of 395

1.
Togo Norimatsu, Haruo Aramoto
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 56–58. Published online 2015 March 25. doi: 10.3400/avd.cr.14-00111
PMCID:
PMC4369571
2.
Yohsuke Yanase, Johji Fukada, Yukihiko Tamiya
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 46–48. Published online 2015 March 9. doi: 10.3400/avd.cr.14-00109
PMCID:
PMC4369568
3.
Sebastian Wiberg, Mikkel Schoos, Henrik Sillesen, Carsten Thomsen, Christian Hassager, Daniel Steinbrüchel, Torben Schroeder, Peter Clemmensen, Henning Kelbæk
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 7–13. Published online 2015 March 9. doi: 10.3400/avd.oa.14-00073
PMCID:
PMC4369560
4.
Kenichi Arata, Itsumi Imagama, Yoshiya Shigehisa, Kousuke Mukaihara, Kenji Toyokawa, Tomoyuki Matsuba, Yutaka Imoto
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 29–32. Published online 2015 March 2. doi: 10.3400/avd.cr.14-00101
PMCID:
PMC4369563
5.
Akihiko Ikeda, Toru Tsukada, Taisuke Konishi, Kanji Matsuzaki, Tomoaki Jikuya, Yuji Hiramatsu
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 52–55. Published online 2015 February 16. doi: 10.3400/avd.cr.14-00099
PMCID:
PMC4369570
6.
Hirohito Ishii, Kunihide Nakamura, Hiroyuki Nagahama, Masakazu Matsuyama, George Endo, Masanori Nishimura
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 43–45. Published online 2015 February 16. doi: 10.3400/avd.cr.14-00094
PMCID:
PMC4369567
7.
Halil Bozkaya, Celal Cinar, Serkan Ertugay, Mehmet Korkmaz, Serkan Guneyli, Hakan Posacioglu, Mustafa Parıldar
Ann Vasc Dis. 2015; 8(1): 21–28. Published online 2015 February 16. doi: 10.3400/avd.oa.14-00110
PMCID:
PMC4369562
8.
Atsuhisa Ishida, Arudo Hiraoka, Genta Chikazawa, Kazuki Maeda, Hidenori Yoshitaka
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 430–432. Published online 2014 December 25. doi: 10.3400/avd.cr.14-00087
PMCID:
PMC4293197
9.
Tatsuichiro Seto, Daisuke Fukui, Haruki Tanaka, Kazunori Komatsu, Yoshinori Ohtsu, Takamitsu Terasaki, Yuko Wada, Tamaki Takano, Shoichiro Koike, Jun Amano
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 421–425. Published online 2014 December 25. doi: 10.3400/avd.cr.14-00080
PMCID:
PMC4293195
10.
Makoto Haga, Akihiro Hosaka, Takuya Miyahara, Katsuyuki Hoshina, Kunihiro Shigematsu, Toshiaki Watanabe
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 413–416. Published online 2014 December 25. doi: 10.3400/avd.cr.14-00066
PMCID:
PMC4293193
11.
Kiyoshi Tamura, Hideki Nakahara
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 399–403. Published online 2014 December 25. doi: 10.3400/avd.oa.14-00068
PMCID:
PMC4293190
12.
Kiyoaki Niimi, Masafumi Hirai, Hirohide Iwata, Keiko Miyazaki
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 369–375. Published online 2014 December 25. doi: 10.3400/avd.oa.14-00104
PMCID:
PMC4293186
13.
Ryosuke Taniguchi, Katsuyuki Hoshina, Akihiro Hosaka, Takuya Miyahara, Hiroyuki Okamoto, Kunihiro Shigematsu, Tetsuro Miyata, Toshiaki Watanabe
Ann Vasc Dis. 2014; 7(4): 393–398. Published online 2014 September 30. doi: 10.3400/avd.oa.14-00067
PMCID:
PMC4293189
14.
Takafumi Terada, Takeshi Yuasa, Masahiko Hasegawa, Kazutaka Horiuchi, Shunsuke Nakata, Kenzo Yasuura
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 354–358. Published online 2014 September 25. doi: 10.3400/avd.hdi.14-00045
PMCID:
PMC4180706
15.
Hiroki Mitsuoka, Takashi Ohta, Shogo Hayashi, Toyoharu Yokoi, Takahiro Arima, Ken Asamoto, Takashi Nakano
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 261–265. Published online 2014 September 25. doi: 10.3400/avd.oa.14-00082
PMCID:
PMC4180687
16.
Takeshi Onohara, Yoshinobu Nakamura, Yuichiro Kishimoto, Shingo Harada, Yoshikazu Fujiwara, Munehiro Saiki, Motonobu Nishimura
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 343–346. Published online 2014 August 30. doi: 10.3400/avd.cr.14-00038
PMCID:
PMC4180703
17.
Kaushik Mukherjee, Ushnish Chakrabart, Pinaki Mazumder, Madhusudan Pal, Kallol Dasbaksi, Plaban Mukherjee
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 335–338. Published online 2014 August 30. doi: 10.3400/avd.cr.14-00036
PMCID:
PMC4180701
18.
Yoshiyuki Yamashita, Takashi Matsumoto, Sho Matsuyama, Fumio Fukumura, Hiromi Ando, Jiro Tanaka, Takayuki Uchida
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 300–305. Published online 2014 August 30. doi: 10.3400/avd.oa.14-00051
PMCID:
PMC4180693
19.
Hideichi Wada, Hitoshi Matsumura, Noritoshi Minematsu, Mau Amako, Masaru Nishimi, Tadashi Tashiro
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 286–291. Published online 2014 August 30. doi: 10.3400/avd.oa.14-00042
PMCID:
PMC4180691
20.
Tetsuya Fukuda, Hitoshi Matsuda, Yoshihiro Sanda, Yoshiaki Morita, Kenji Minatoya, Junjiro Kobayashi, Hiroaki Naito
Ann Vasc Dis. 2014; 7(3): 274–279. Published online 2014 August 30. doi: 10.3400/avd.oa.14-00008
PMCID:
PMC4180689

Display Settings:

Format
Items per page
Sort by

Send to:

Choose Destination

Supplemental Content

Find related data

Search details

See more...

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Write to the Help Desk