Display Settings:

Format
Sort by

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 2

1.
Yang Liu, Bin Wang, Peng Cui, Libo Li, Jia-Yu Xue, Jun Yu, Yin-Long Qiu
PLoS One. 2012; 7(4): e35168. Published online 2012 Apr 12. doi: 10.1371/journal.pone.0035168
PMCID:
PMC3325193
2.
Wenjing Xu, Tian Xing, Mingming Zhao, Xunhao Yin, Guangmin Xia, Mengcheng Wang
PLoS One. 2015; 10(6): e0131508. Published online 2015 Jun 25. doi: 10.1371/journal.pone.0131508
PMCID:
PMC4481540

Supplemental Content

Find related data

Recent activity

Your browsing activity is empty.

Activity recording is turned off.

Turn recording back on

See more...
Write to the Help Desk